Yazdır

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -25 ARALIK GAZİANTEP SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Hidrojen Peroksit Sistemi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/43327

1-İdarenin

 1. Adresi: SARIGÜLLÜK MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK BULVARI 41 27060 SARIGÜLLÜK ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
 2. Telefon ve faks numarası: 3423382525 - 3423389597
 3. Elektronik Posta Adresi: 25araliksatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-lhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem Hidrojen Peroksit Sistemi Sarf Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : 25 Aralık Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Depo ve Biyomedikal

Sarf Depo

 1. Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 iş günü

içinde sarf malzemelerin kullanılacağı cihaz kurulumu yapılacak ve ilgili depolara malzeme teslimatı yapılacaktır. Sarf malzemeler ihtiyaca binaen peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer : SARIGÜLLÜK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV.NO:41

ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP 25 Aralık Devlet Hastanesi Satmalına Birimi

 1. Tarihi ve saati : 20.02.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

 1. İstekli ithalatçı ise firmasının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir Tedarikçi Firma Kayıt Formu' veya İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu' ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.
 2. İstekli imalatçı ise firmasının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösterir 'Ana Bayi Bilgi Formunu ' ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.
 3. İstekli yetkili Satıcı ise firmasının T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösteriri "Bayi Bilgi Formunu 'ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.
 4. İstekli teklif ettiği malın T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış 'İlaç Ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu' ihale teklif zarfı içinde sunacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 1. Teklif edilen cihaza ait katalog teklif dosyasında sunulacaktır.Teknik özellikler orjinal tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanın üzerinde işaretlenmelidir.
 2. Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "teknik şartnameye uygunluk belgesi" düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 25 Aralık Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARIGÜLLÜK MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV.NO:41 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP 25 Aralık Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.