Yazdır

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Genel Cerrahi-Dahiliye Endoskopi 81 Kalem Tıbbi Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/73953

1-İdarenin
a) Adresi : ESKI ISTANBUL YOLU 10. KM PROF.DR.BAKI KOMSUOGLU BULVARI UMUTTEPE İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623037963 - 2623038034
c) Elektronik Posta Adresi : umittirpanci@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Genel Cerrahi-Dahiliye Endoskopi Bölümü 81 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AYNİYAT DEPOSU
c) Teslim tarihi : İlk teslimat taraflarca sözleşmenin imzalanmasından sonra sipariş üzerine 15 gün içinde yapılacak olup kalanı yine idarenin ihtiyacına göre sipariş üzerine peyder pey teslim edilecek ve teslim süresi 15 gün olacaktır. Malzemelerin teslimatı Çarşamba günleri yapılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ TOPLANTI SALONU ESKİ İSTANBUL YOLU 10.KM UMUTTEPE KAMPÜSÜ İZMİT KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 16.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2019/19 sayılı Genelgesi gereği Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında,hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında,aday veya isteklilerin ÜTS de firma kaydının aranması zorunludur.Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu ‘Kayıtlı’ veya ‘Sistemde Tekil Ürün Var’ şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı/hizmet alımı yapılmamalıdır.Hizmet alım süreçlerinde,hizmet sunumunda kullanılacak cihazların aday veya isteklinin ÜTS deki envanterinde bulunması gerekliliği aranmalıdır.
2-Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü´nün 2019/19 sayılı Genelgesi gereği aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü Belgeleri(EC Sertifikaları,Uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir.Özellikle genel laboratuvar amaçlı cihazlar olmak üzere Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
3-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış,Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği' kapsamında ‘SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ' aranacaktır.
4-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) nın KAPSAMDIŞI beyanı ve belgesi esas alınacaktır.
5-Tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün,cihaz,yedek parça,aksesuar,sarf ve yazılımlara ilişkin ÜTS kayıt barkodları UBB sinin ÜTS 'de ‘Kayıtlı’ veya ‘Sistemde TekilÜrünVar’çıktılarının ihale dosyasında sunulması zorunludur.
6-Teslim edilecek ürünün güncel UBB barkod numaralarının bulunması zorunludur (paket içindeki ürünlerde dahil).

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin numuneleri 1(bir) adet orjinal ambalajında, bir tutanak ile birlikte ihale günü en geç mesai bitimine kadar satınalma bürosuna teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde Firma Adı, Malzemenin İhale Sıra Numarası, İKN su belirtilecektir. Numunesi olmayan firmaların ilgili kalemleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca firmalar teklif edecekleri ürünlere ait tanıtıcı orjinal katalogları, katalogların türkçe tercümelerini teklif mektuplarına ekleyeceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ ESKİ İSTANBUL YOLU 10.KM UMUTTEPE KAMPÜSÜ İZMİT KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MAL ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE: 64.1' E İSTİNADEN YERLİ MALI FİYAT AVANTAJI GRUP OLAN KALEMLERDE UYGULANMAYACAK. DİĞER KALEMLERDE %15 UYGULANACAKTIR.