Yazdır

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SELÇUKLU BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ


'Selçuklu Belediyesi Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerinde Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemesi Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/119842

1-İdarenin
a) Adresi : Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr.Halil Ürün Caddesi 19 42070 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322487224 - 3322499263
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kısım 60 Kalemli Selçuklu Belediyesi Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerinde Kullanılmak Üzere Temizlik Malzemesi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Horuzluhan Mahallesi Ferhatlı Caddesi No:5/A adresinde bulunan Selçuklu Belediyesi Tesisleri
c) Teslim tarihi : Söz konusu ihale kısmi teklife açıktır.Her kısım mal için ayrı teslim süreleri verilmiştir..İhale konusu mallar, Sözleşme imzalandıktan sonra İdarece verilecek olan işe başlama talimatının tebliğ tarihinden itibaren her mal için belirtilen süre ve periyotlarda mallar teslim alınacaktır..Gruplara göre Mal teslim alma süreleri aşağıdaki gibidir. a) A GRUBU SARF MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde mal teslim alınacaktır. b) B GRUBU KAĞIT MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde mal teslim alınacaktır. c) C GRUBU DETERJAN MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde mal teslim alınacaktır. d) D GRUBU SÜS HAVUZU KİMYASAL MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde mal teslim alınacaktır. e) E GRUBU YÜZME HAVUZU KİMYASAL MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren birinci parti ürün 30 takvim günü içinde teslim alınacaktır. İkinci parti ürün 04-05/08/2020 tarihleri arasında,Üçüncü parti 16-17/11/2020 tarihleri arasında teslim alınacaktır Her partide alınacak ürünler eşit miktarda olacaktır. f) F GRUBU DEZENFEKTAN MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren birinci parti 5000 kilogram ürünü 20 takvim günü içinde teslim alınacaktır.Geri kalan 5000 kilogram ürünü ise 01-03/07/2020 tarihleri arasında teslim alınacaktır. g) G GRUBU BİYOLOJİK YAĞ SÖKÜCÜ MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde mal teslim alınacaktır. h) H GRUBU KOKU GİDERİCİ MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde 3000 kg, 01-03/07/2020 tarihinde de 3000 kg olmak üzere mal teslim alınacaktır. ı) I GRUBU ENDÜSTRİYEL PARFÜM MALZEMELER: Sözleşme yapıldıktan sonra, İdarenin mal sipariş yazısı tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde 2500 kg, 01-03/07/2020 tarihinde de 1500 kg olmak üzere mal teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tüm ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir. İhaleye katılan firmalar bu şartnamede belirtilen tüm hususları dikkate alarak teklif edecekleri malzemelerin numunelerini markaları ve orijinal ambalajı (Bölünme, parça kabul edilmeyecek) ile belediye İhale Komisyonunun onayına sunmak üzere Horuzluhan Mahallesi Ferhatlı Caddesi No:5/ASelçuklu/KONYA adresinde bulunan Tesisler Müdürlüğüne personeli İbrahim ÜNAL’a şahit numuneleri tutanakla teslim edecektir.Yüklenici şahit numune teslim tutanağını ihale teklif zarfı kapsamında İdareye sunmak zorundadır.İhale Komisyonu ürün numunesi ve belgeleri üzerinden ihaleyi sonuçlandıracaktır. Numune ve istenilen belgeler uygun olmaması durumunda yeni numune istenmeyecektir. İşin sözleşmeye bağlanmasından sonra teslim alınacak ürünler,ihale aşamasında İdareye teslim edilen ve kabul gören numunenin aynısı olacak, farklı ürün olmayacaktır.Farklı Ürünler kabul edilmeyecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü - Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No.19 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.