Yazdır

TEMEL MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
M.KEMALPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZ MUHTELİF MAHALLELERİNDE YAPILACAK YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 VE 0-70 MM TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ VE NAKLİYESİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/557223

1-İdarenin
a) Adresi : HAMZABEY MAHALLESI GARAJ SOKAK NO:22/26 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 4443815 - 2246131285
c) Elektronik Posta Adresi : mkpbld@mustafakemalpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. 0-25 mm Ocak taşından kırılmış ve elenmiş malzeme temini ve nakliyesi 10.000 ton 2. 0-70 mm Ocak taşından kırılmış ve elenmiş malzeme temini ve nakliyesi 10.000 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mustafakemalpaşa Fen İşleri Şantiyesi ve idare ile belirlenecek şehir merkezine yakın mahalleler. Bu durumlarda yüklenici, ayrıca fiyat farkı veya ilave bedel talebine bulunamaz.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 7 ( Yedi ) İş Günü İçerisinde İdarenin Belirlediği Program Dahilinde Mustafakemalpaşa Fen İşleri Şantiyesi ve İdare İle Belirlenecek Şehir Merkezine Yakın Mahallelere


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No: 22-26 Mustafakemalpaşa/BURSA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mustafakemalpaşa Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenici iş uhdesinde kaldığı takdirde sözleşme imzalama aşamasında ihale dokümanı ile birlikte verilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11. maddesi birinci fıkrası g bendinde geçen Terör Örgütü ve Faaliyetlerine üye ve katılım olmadığına dair noter onaylı taahhütnameyi idareye sunmak zorundadır.