Yazdır

TEKNİK SERVİS SARF MALZEME, FİLTRE VE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI ALIMI

KADIN DOĞUM HASTANESİ-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TEKNİK SERVİS SARF MALZEME, FİLTRE VE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/115016

1-İdarenin

a) Adresi: TEPEBASI MAH. DEGIRMENBASI SOK. NO:145 67040 RÜZGARLIMEŞE ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722682231 - 3722684002
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldakdcb7@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 92 KISIM TEKNİK SERVİS SARF MALZEME, FİLTRE VE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi /TEPEBASI MAH. DEGIRMENBASI SOK. NO:145 67040 RÜZGARLIMEŞE - MERKEZ / ZONGULDAK
c) Teslim tarihi : Hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda işin/malzemenin tamamı veya sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler, Hastanemizin faks, posta veya mail ile yapılan siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. İşin bitiş tarihi 31.12.2019 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale Komisyonu karar aşamalarında ihale kısımlarından herhangi biri için, gerektiğinde Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, firmalardan Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 43' cü maddesi kapsamında, numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman isteyebilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Servisi -Satınalma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.