Yazdır

İhale Adı :T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – SPOR MALZEMELERİ ALIM İHALESİ
İhale Yeri : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU-KONFERANS SALONU
İhale Tarihi : 16/01/2020
İhale Saati : 10:00
İhale Usulü : AÇIK İHALE
Şartname Ekleri ve Şartname 150,00 TL Karşılığında Satın alma Biriminden Alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Katılımcıdan İstenen Belgeler

  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat ödeme dekontu
  • Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu
  • Vergi veSgk Borcu yoktur yazıları.(Güncel Tarihli)
  • Ticaret Sicil a ve b bendi yazıları ve İflas konkondato yazısı


Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: T.C İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu-İhale Komisyonu 16.01.2020 Saat :09.00’a Kadar
(Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddes, No:100 Kat:5 504 Numaralı oda ŞİŞLİ/İSTANBUL)
Geçici Teminat Miktarı: Teklif Verilen ihale tutarının en az %3 ü belirtilen banka hesabına geçici teminat olarak yatırılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.