Yazdır

KEDİ, KÖPEK KULÜBELERİ, KÖPEK TOPLU YAŞAM ALANLARI, KEDİ VE KÖPEK PADOKLARI İÇİN BRANDA VE AHŞAP PROFİLALIMI İŞİ

AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KEDİ, KÖPEK KULÜBELERİ, KÖPEK TOPLU YAŞAM ALANLARI, KEDİ VE KÖPEK PADOKLARI İÇİN BRANDA VE AHŞAP PROFİL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/562203

1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ KARAYOLLARI MEVKİİ AVCILAR BELEDİYESİ ŞANTİYESİ AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126945391 - 2126956227
c) Elektronik Posta Adresi : veteriner@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 ADET 205 X 225 CM, 8 ADET 110 X 210 CM BRANDA, 5 ADET KEDİ EVİ BRANDASI, 50 ADET KÖPEK KULÜBESİ,50 ADET 5 GÖZLÜ KEDİ EVİ, 100 ADET TEK GÖZLÜ KEDİ, 5 ADET KÖPEK TOPLU YAŞAM ALANI VE 650 ADET 5X5 CM AHŞAP PROFİL ALIM İŞİNİ KAPSAR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ E-5 KUZEY YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİME HAZIR HALE GETİRİLECEK VE TESLİM EDİLECEKTİR. İŞİN 31.12.2018 TARİHİNE KADAR BİTİRİLMESİ ESASTIR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AVCILAR BELEDİYESİ MERKEZ HİZMET BİNASI İHALE KOMİSYON ODASI
b) Tarihi ve saati : 16.11.2018 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AVCILAR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.