Yazdır

HASTANEMİZİN ÇEŞİTLİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SICAKLIK VE NEM TAKİP SİSTEMİ ALIMI
SBÜ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Hastanemizin Çeşitli Birimlerinde Kullanılmak Üzere Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/12727


1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Mah. Osmanbey Cad. 621. Sk. GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 945 30 00 - Dahili: 3108
c) Elektronik Posta Adresi : gopihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 Adet-Isı ve Nem Ölçer
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili depolarına teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici , idarenin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 5 (beş) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (09:00 - 15:00) arasında yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Mah. Osmanbey Cd. 621. Sok. Gaziosmanpaşa-İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.01.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenen "Satış merkezi yetki belgesi" ni sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/ÜTS’ye kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunacaktır. UBB detaylı çıktıları teklif dosyasında sunulacak ve çıktılar üzerine teklif verilen kaleme ait ihtiyaç sıra numarası yazılacaktır. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/ÜTS’ye kayıtlı olmadığında (kapsam dışı) bu durum belgelendirilecektir.
2- İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/ÜTS’ye kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayisi ise bu firmaların bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler tarafından, teklif ettikleri cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal teknik döküman ihale dosyası içinde sunulacaktır ve teknik şartname maddeleri bu dökümanlar üzerinde işaretlenecektir. Orijinal teknik dökümanın yabancı dilde sunulması durumunda Türkçe tercümesi ihale dosyası içinde yer almak zorundadır. Bu durumda, teknik şartname maddeleri, hem orijinal teknik döküman üzerinde hem de Türkçe tercüme üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.
b) İstekli firmalar teknik şartnamenin her bir maddesinde ayrı ayrı cevap verdikleri "Teknik Şartname Uygunluk Beyanı Belgesi" ni ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir. Ayrıca teklif ettiği marka ve modelin teknik şartnameye uygun olduğunu beyan etmelidir.
c) İhale Komisyonu tarafından gerek görülürse numune istenecek olup, talep edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde idareye istekli tarafından teslim edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.