Yazdır

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Puana Dayalı Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması İle Glukotest ve Acil İmmün Testleri Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/543018

1-İdarenin
a) Adresi : YAYLA MAHALLESI ÖMERKARAHASAN SOKAK NO:6 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722534607 - 3722533826
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldak@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM Puana Dayalı Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması İle Glukotest Ve Acil İmmun Testleri Temini (GLUKOTEST 1.303.400 PUAN) (ACİL İMMÜN TESTLERİ 1.371.460 PUAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1) Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mh.Huzur Sk. No:10 67030 ) Merkez/Zonguldak, 2) Kdz Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mah. Kaynarca Cad. No:309 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK), 3) Çaycuma Devlet hastanesi Yeşiltepe Mahallesi Topbaşı Mevkii Çaycuma/ Zonguldak, 4) Uzunmehmet Göğüs Ve Meslek Hastalıkları Hastanesi (Mithat Paşa Mah. Sağlık Sok: No:35 Merkez Zonguldak), 5) Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi (Çay Mah. İstasyon Cad. Polis karakolu Karşısı Gökçebey- Zonguldak),
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra Teknik şartnamelerin eklerinde yer alan listelere göre cihaz veya cihazlar 10 (on ) gün içinde tam ve çalışır olarak teknik şartnamelere göre ilgili sağlık tesislerine kurulacak ve 01.01.2020 tarihinde işe başlanılacaktır. Cihazlar; bağlı sağlık tesislerinin yazılı taleplerinden itibaren 10 gün içerisinde her kurum yetkilisinin gösterdiği yere ücretsiz olarak monte edilerek, kalibrasyonları ve rutin denemeleri yapılmış, işler vaziyette teslim edilecektir. Bu sırada kullanılan tüm malzeme (kit, sarf malzemesi ve teknik malzeme) yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Cihazlar teslim edildiğinde LIS/HBYS entegrasyonları tamamlanmış olmalıdır. LIS/HBYS entegrasyonları için yükleniciden ayrıca bir bedel istenmeyecektir. Kitler/malzemeler ihtiyaca binaen, Bağlı Sağlık Tesislerinde sipariş vermeye yetkili personel tarafından imzalanmış yazılı talepler (Faks/mail/elden) yükleniciye ulaştırılacak, iletilen siparişler/talepler doğrultusunda belirtilen miktarda olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 15 (onbeş) gün içerisinde kitler/malzemeler sarfları ile birlikte peyderpey veya bir defada 31.12.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Yükleniciler kitlerin teslimi sırasında fatura düzenlemeyecek olup, alındı belgesi karşılığı malzeme teslimi yapılacak ve ay bittikten sonra her ayın ilk 5 (beş) günü içerisinde LIS ve/veya HBYS sistemleri üzerinden alınacak test sayısına göre fatura düzenlenecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok. No: 6 67100 Merkez / ZONGULDAK )
b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale teklif zarfında sunulacaktır.
Firmaların ve Teklif edilen malzemenin (cihaz, kitlerin/testlerin veya ürünlerin) Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB ) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Web sitesinden alınan kayıt çıktısıyla belgeleyerek Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylanmış ürün (Barkod) numaraları teklif ile birlikte sunulacaktır.
İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemelerin tedarikçisi veya tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bayisi olduğunu gösteren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB) veya veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) alınmış belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
Teklif veren firma teklif ettiği cihazların kullanımı için yetkili firmadan aldığı, tasdikli yetki belgesini sunacaktır.
Sözleşme sırasında firma teklifini HUAP üzerinde bulunan Kik İhale Yazılım Programında hazırlayarak CD ortamında idareye sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen Cihaz/Cihazlar ve kitlerin/testlerin marka/model, tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik şartnamede istenilen özellikleri gösteren gerekli dokümanları (katalog, broşür vb. ) verilecektir.
b) İhale komisyonunca istenilmesi halinde teklif edilen kitler/testler ile beraberinde verilecek olan cihazın demostrasyonu ihale komisyonunca belirlenen sürede, firma tarafından yapılacaktır. Firmalar demostrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.
c) Ayrıntılı bakım programı ihale dosyasında sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılmış, Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması İle Laboratuar Kitleri Temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok. No: 6 67100 Merkez / ZONGULDAK ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.