Yazdır

T.C.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI

İhale No: 2019-26
İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:Biruni Üniversitesi Ek Kampüs Binası Otomatik Dizel Kabinli Jenaretör alım işidir.
Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale dokümanının görülmesi: -İhale dokümanı, 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türk Ekonomi Bankası Beşiktaş Şubesi TR87 0003 2000 0000 0070 1358 54 -- 7013585 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve vergi kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi ihale birimine kaydettirelerek Biruni Üniversitesi 10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı/İST adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve üniversite internet adresinden (www.biruni.edu.tr) indirmeleri zorunludur. İlgili:sural@biruni.edu.tr 444 82 76
Geçici teminat :İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgeler :-Satınalma Yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklardan olmadığına ilişkin taahhütname,
-Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,
-İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgeler.
İhalenin yapılacağı yer :Biruni Üniversitesi Toplantı Odası10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL
İhalenin tarih ve saati :16.10.2019 tarihinde saat 16.00
Tekliflerin sunulması :İstekliler tarafından teklifler ihalenin yapılacağı adrese sunulacaktır. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi :Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.