Yazdır

OTOMATİK BOYAMA VE KAPAMA CİHAZI ALIMI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


OTOMATİK BOYAMA VE KAPAMA CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/391251

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322931391 - 2322934246
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET - OTOMATİK BOYAMA VE KAPAMA CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : CİHAZ, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE NOKSANSIZ VE KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE MONTAJI YAPILARAK KULLANIMA HAZIR VE ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : CİHAZ, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE MONTAJI YAPILARAK KULLANIMA HAZIR VE ÇALIŞIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliskin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluslarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
(YETKİLİ SATICILIK BELGESİ DİSTRİBÜTÖRLÜK VEYA DİSTRİBÜTÖRDEN ALINMIŞ DÜZEYDE OLACAKTIR.)
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler ,
İstekliler, teklif ettikleri cihazlara ait yetkili servis bulundurduklarına ya da bir yetkili servisle anlaşmalı olduklarına dair belgeyi, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler,
İstekliler, kendilerinin ve teklif ettikleri cihazların (ÜTS) Ürün Takip Sistemine (bayilik dahil) kayıtlı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait, teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre, açık, anlaşılır, cihazların özelliklerini gösterecek yeterli düzeyde cevap vereceklerdir. Teknik Şartnameye cevapta İstekliler, Teknik Şartnamede istenen kriterleri nasıl sağlayacaklarını açıklayacaklardır. Teknik Şartnameye cevapta "Okunmuş, Anlaşılmış, Kabul Edilmiştir" gibi yazılı cevaplar kabul edilmeyecektir. Boş bırakılan veya dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "Karşılanamıyor" olarak değerlendirilip İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamadığı tespit edilen firmaların teklif red edilecektir.
b) İstekliler teklif ettikleri cihazların teknik özellikleri gösterir katalog, broşür veya vb. dökümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 426 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.