Yazdır

MORG MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI


Morg İhtisas Dairesine mal ve malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/1798

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Kımız Sok. No:1 34196 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124541500 - 2124541586
c) Elektronik Posta Adresi : atksatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50'şer bin adet Cerrahi Maske ve Bistüri 100 adet Otopsi Seti 20'şer bin adet Bez Eldiven (S,M.L) 15'şer adet Otopsi Masası, Eskabo ve Diseksiyon Sehpası 10 adet ise Laboratuvar Sandalyesinden oluşan mal alımıdır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi
c) Teslim tarihi : Teslimatlar sözleşmeyi müteakip 60(altmış) gün içerisinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sok. No:1 Bahçelievler / İST.
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
  • Maskeler EN14683 Avrupa Standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
  • Otopsi Setindeki her bir malzeme ISO 13485-2016 Standartlarına sahip olmalıdır.
İhaleye iştirak eden firmanın 13011 standartlarında TSE hizmet yeri yeterlilik belgesin olmalıdr.
  • Eldivenler En388 standartlarında ve CE belgeli olmalıdır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Otopsi setleri ÜTS (ürün takip sistemi)'ne kayıtlı olmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sok. No:1 Bahçelievler / İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.