Yazdır

46 KALEM MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ


46 Kalem Meyve ve Sebze Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/610319

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Ç.Ü. Rektörlük Ek İdari Binası 2. Kat Balcalı 01330 Balcalı SARIÇAM/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 322 3386457 - 322 3386415
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 46 Kalem Meyve ve Sebze Ürünleri Alımı İşi.
b) Niteliği, türü ve miktarı : 46 Kalem Meyve ve Sebze Ürünleri alımı İşi: 1. Kısım 21 Kalem Meyve, 2. Kısım 25 Kalem Sebze,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üniversitemiz Merkezi Kafeteryası, Kayıkhane Restoranı, Anaokulu ve Balcalı Konukevi ambarlarına birim tarafından yapılacak talep doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 31/12/2020 tarihine kadar Merkezi Kafeterya, Kayıkhane Restoranı, Anaokulu ve Balcalı Konukevi ambarlarına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 13/01/2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ç. Ü. Rektörlüğü Ek İdari Bina 2. Kat Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İhale Odası 01330 Sarıçam/ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1.Kısım 21 Kalem Meyve ve 2.Kısım 25 Kalem Sebze Ürünleri için teklif verecek tüm İstekliler:
1) İşletme Kayıt Belgesi"nin aslı veya noter onaylı suretini,
[İstekliler 17.11.2011 tarih ve 28145 sayılı resmi gazetede yayımlanan "gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik " hükmü ğereği alınmış olan işletme kayıt/onay belgelerini;]
2) Hal Kayıt Belgesi Aslı veya Noter onaylı suretini,
teklifleri ile birlikte yerterlilik bilgiler tablosunda belirteceklerdir.
Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. geçerli teklif sahibi istekliler; Yukarıda Sayılan belgeleri İdarenin talebi üzerine (Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine iliskin teblig sonrası) İhale Komisyonuna süresi içerisinde teslim edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler; Hal Kayıt Belgesinin aslını/noter onaylı suretini teslim edeceklerdir.
Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. geçerli teklif sahibi istekliler; Yukarıda Sayılan belgeleri İdarenin talebi üzerine (Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine iliskin teblig sonrası) İhale Komisyonuna süresi içerisinde teslim edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede, Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen; (I. ve 2. Kısım için) Meyve /Sebze Ürünleri satışında gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.