Yazdır

MEYVE SEBZE, İÇECEK VE KAHVALTILIK MALZEME ALIMI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEYVE SEBZE, İÇECEK VE KAHVALTILIK MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/598357

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322931391 - 2322934246

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@izmir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MEYVE SEBZE, İÇECEK VE KAHVALTILIK MALZEME ALIMI - 4 KISIM (42 İŞ KALEMİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GIDA AMBARI YENİŞEHİR/İZMİR

c) Teslim tarihi

:

MALLAR YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA 02.01.2020 TARİHİNDEN 25.12.2020 TARİHİNE KADAR İDARENİN İHTİYACINA GÖRE PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri:
a)1.KISIM da bulunan ürünler için teklif verecek olan İstekliler, Peynir Beyaz Pastörize, Yumurta, Kaşar Peyniri, Tereyağı İçin Üreticiye Ait İlgili Bakanlıktan Alınmış İşletme Onay Belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
b)1.KISIM da bulunan ürünler için teklif verecek olan İstekliler, Yeşil Zeytin, Siyah Zeytin, Bal, Vişne Reçeli, Çilek Reçeli, Büsküvi (Petibör), Galeta, Sargılı Kesme Şeker, Kakaolu Fındık Ezme, Kayısı Reçeli, Tahin Pekmez, Diabetik Çilek Reçeli, Diabetik Vişne Reçeli, Tuzsuz Siyah Zeytin, için üretici firmaya ait İlgili Bakanlıktan alınmış İşletme Kayıt Belgelerini, teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
c) 2.KISIM da bulunan ürünler için teklif verecek olan İstekliler, Süt için için üreticiye ait ilgili Bakanlıktan alınmış İşletme Onay Belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
d) 2.KISIM da bulunan ürünler için teklif verecek olan İstekliler, Su bardak tipi (200 Ml), Meyve Suyu (Şeftali 1/5 Lt), Meyve Suyu (Vişne 1/5 Lt), Meyve Suyu (Kayısı 1/5 Lt), Çay Poşet (2 Gr) için üretici firmaya ait İlgili Bakanlıktan alınmış İşletme Kayıt Belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
e) 3.KISIM da bulunan ürünler için teklif verecek olan İstekliler; Sirke, Limon Suyu, Tuz, Pul Biber ve Karabiber için üretici firmaya ait İlgili Bakanlıktan alınmış İşletme Kayıt Belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belge düzenlemeler:
İstekliler, teknik şartname eklerinde yer alan (1. Kısım için Ek-1 , 2. Kısım için Ek-2, 3. Kısım için Ek-3) teklif ettikleri ürünlerin markalarını belirtir çizelgeleri doldurup, kaşeleyip imzalayacaklar ve teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 426 Konak/İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.