Yazdır

LABORATUVAR TİPİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAZIMA SİSTEMİ


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ


Laboratuvar Tipi Bilgisayar Destekli Kazıma Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/611810

1-İdarenin
a) Adresi : Fırat Üniversitesi Rektörlügü 23119 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242370000/3079 - 4242128974
c) Elektronik Posta Adresi : yuzun@firat.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Laboratuvar Tipi Bilgisayar Destekli Kazıma Sistemi Alımı (Kazıma Ünitesi ve Sinterleme Fırını)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ambar Birimi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacak olup, İdarenin uygun göreceği yere çalışır ve faal bir şekilde 5 (Beş) takvim günü içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 11.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin teklif ettikleri cihazlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulasal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulasal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday ve İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) Aday ve İstekli üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Aday ve İstekli üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
d) Aday ve İstekli üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
e) Aday ve İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamedeki Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin düzenlemeler geçerlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İsteklilerin teklif ettikleri cihazlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulasal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulasal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmelidir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen cihazlara ait katalog veya broşür verilmelidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fırat Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu - Elazığ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.