Yazdır

KIŞLIK KIYAFET SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


SÜREKLİ İŞÇİ KIŞLIK KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/19489

1-İdarenin
a) Adresi : Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 22100 MERKEZ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842268245 - 2842268071
c) Elektronik Posta Adresi : edirne.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KISIM - SÜREKLİ İŞÇİ KIŞLIK KIYAFET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Ambar Memurluğu, Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi Ambar Memurluğu, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambar Memurluğu, Keşan Devlet Hastanesi Ambar Memurluğu ve Uzunköprü Devlet Hastanesi Ambar Memurluğu
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 45 (kırkbeş) gün içerisinde ürünler ilgili ambarlara teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; aşağıda belirtilen kısımlara ait kalemler için 1'er (birer) adet numuneyi ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİNE, üzerinde isteklinin unvanı ve malzemenin kısım/sıra numarası yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir.
Numune kalemleri;
İhalenin 2. kısmının 1, 3. ve 8. kalemleri
İhalenin 3. kısmının 1. ve 2. kalemleri
İhalenin 5. kısmının 2, 4, 5. ve 8. kalemleri
İhalenin 6. kısmının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11. ve 12. kalemleri
İhalenin 7. kısmının 1. ve 2. kalemleri
Ayrıca; numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sözleşme imzalanan firmanın numuneleri iade edilmeyecektir. Sözleşme imzalanmayan ihaleye teklif veren istekliler numunelerini komisyon kararının tebliğinden itibaren 20(yirmi) gün içerisinde teslim alacaklardır. Bu süreler dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır. Numune istenen kalemlerden ilgili teknik şartnamesinde her ne kadar logo istenmiş ise de numune değerlendirmesi yapılırken sadece logo kriterinden dolayı olumsuz olarak değerlendirilme yapılmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Satın Alma Birimi Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.