Yazdır

2020 YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIMI
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


2020 YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/538181

1-İdarenin
a) Adı : HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Ekinci Mh. SSK Hastanesi Cad. Dış Kapı No:9. Kat:4 Antakya/HATAY ANTAKYA/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3262901141-45 - 3262901150
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2020 YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 77 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Sağlık Müdürlüğü, Suriye Görev Gücü Başkanlığı, Kumlu Devlet Hastanesi, Hatay ADSM, İskenderun ADSM, Kırıkhan Devlet Hastanesi, Hassa Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, Kırıkhan ADSM, Dörtyol ADSM, Erzin Devlet Hastanesi, Altınözü Devlet Hastanesi, Samandağ Devlet Hastanesi, Dörtyol Devlet Hastanesi, Yayladağı Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Hatay Devlet Hastanesi Ve Varsa Ek Binaları;
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat 01.01.2020 tarihi baz alınmak suretiyle 6 eşit parti (Teslimatın eşit partilere bölünememesi halinde idarenin kabul edeceği şekilde dağılım yapılacaktır.) halinde ikişer ay ara ile yapılacaktır. Tüm teslimatlar teslimat ayının ilk on günü içerisinde yapılacaktır. Teslimatlar 10.1.1 maddesinde belirtilen idareye teslim edilecektir. Teslimat değişiklikleri yüklenicilere resmi yazı iletilmek suretiyle tesislerce yapılabilecek olup 15 gün öncesinden talep edilmesi halinde istenilen miktarın teslimatı geç veya erken yapılabilecektir. Teslimatlarda idarece resmi yazı iletilmeden değişiklik yapılmayacaktır. Sözleşmenin teslimat başlangıç tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde ilk teslimat yapılacak diğer teslimatlarda 01.01.2020 tarihi baz alınmaya devam edilecektir. Sözleşmenin teslimat başlangıç tarihinden sonra imzalanması halinde sözleşme süresi yine 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hatay İl Sağlık Müdürlüğü -Amik Toplantı Salonu-Odabaşı Mh. SSK Cad. (Eski SSK Hastanesi) 4. Kat 31001 Antakya/HATAY


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ihale dokümanı içerisinde verilen 'numune ve/veya katalog verilecek malzemeler listesi'ndeki sayı kadar numuneyi orjinal ambalajında ve kapalı bir kutu veya koli içerisinde teslim edeceklerdir. Tüm numuneler kapalı bir kutu veya koli içerisinde olacaktır. Kutu veya koli üzerinde numune isimlerinin ve ihale sıra numaralarının yazılı olduğu liste bulunacak ve her numunenin üzerinde firma adı ve ihale sıra numarası yazılı olacaktır. Sunulan numuneler teklif kapsamında olduğundan sunulduğu esnada açılıp sayılmayacak ancak ihale komisyonunca teklif değerlendirme esnasında açılarak değerlendirilecektir. Numuneler İhale Komisyonu uzman üyelerince teknik şartnameler doğrultusunda incelenip değerlendirilerek sonucu Numune Değerlendirme Tutanağında belirtilecektir. Ayrıca ek numuneye ihtiyaç duyulması halinde talep edilen numuneler de verilen süre içerisinde (3 iş gününden az olmamak üzere verilecek süre içerisinde) ihale komisyonuna sunulacaktır. Ayrıca numunelerin iadesi istenilmeyecektir.
2- Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler ihale tarih-saatinden önce idareye teslim edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.