Yazdır

GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

2020 YILI SPOR İSTANBUL PERSONELİ İÇİN KIYAFET ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/139075

1-İdarenin
a) Adresi :Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 34080 Karagümrük Fatih/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :(0212) 453 30 00 - (0212) 621 38 48
c) Elektronik Posta Adresi :info@spor.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 23 kalemden oluşan muhtelif personel kıyafetleri alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale konusu mallar, İdarenin Genel Müdürlük Deposu'na teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :Malzeme teslim süresi; tüm malzemeler için beden skalası teslim edildikten sonraki 90 (DOKSAN) takvim günüdür. Malzemeler, süresi içerisinde yüklenici tarafından İdarenin belirlediği Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Deposunun ilgili reyonuna istenilen şekilde yüklenici tarafından istiflenerek teslim edilecektir. Teslimat esnasında yüklenici firmadan iki ve idare tarafından da bir yetkili bulunacaktır. 10.3.2. Yüklenici sözleşme konusu malları, nakliyesi kendisine ait olmak üzere, nakliye ve boşaltma için yeterli sayıda kişi ve ekipman ile düzgün ve sağlam bir şekilde, irsaliyesi, faturası, Teknik Şartnamede istenmiş olan sertifikası, belgesi, malların ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları, resimleri ve benzeri tanıtım materyalleri ile birlikte, Teknik Şartnameye uygun, her türlü malzeme ve imalat hatalarından arınmış ve hasarsız olarak teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İdarenin Genel Müdürlük Binası / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul
b) Tarihi ve saati: 09.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.