Yazdır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
MALATYA MİAD ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ


203 Kalem Kuru Gıda, Yaş Meyve ve Sebze, Yiyecek ve İçecek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/5484

1-İdarenin
a) Adresi : Yakinca Eller Mevkii 1. ORG. SANAYİ BÖLGESİ TAHA TEKSTİL ARKASI Yakınca YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222375866 - 4222375778
c) Elektronik Posta Adresi : miadyuva@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 203 Kalem Yaş Meyve ve Sebze, Kuru Gıda ve Yiyecek İçecek Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MİAD ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENLER MEVKİ TAHA TEKSTİL ARKASI YEŞİLYURT/MALATYA
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.03.2020 ? 31.12.2020 tarihleri arsında idaremizce pey der pey istenen Gıda malzemeleri 2 (iki) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MİAD ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENLER MEVKİ TAHA TEKSTİL ARKASI YEŞİLYURT/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik Şartnamenin YİYECEK İÇECEK MALZEME ÖZELLİKLERİ Bölümünde 1 - 103 arası,160,161,163, 164, 165, 168, 181,182,193, 194, 195, 196 , 198, 199, 201 ve 203 sıra no'lu gıda maddeleri ve malzemelerinin numuneleri, teklif mektubu ekinde, firma adı ve sıra numarası belirtilerek ihale gününden bir (1) gün önce saat 15:00'e kadar idareye teslim edilecektir. İlgili numuneleri getirmeyen veya eksik teslim yada Teknik Şartnamede belirtilen özelikleri taşımıyan ürün teslim eden firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİAD ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENLER MEVKİ TAHA TEKSTİL ARKASI YEŞİLYURT/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.