Yazdır

28 KALEM ENDOSKOPİK, LAPAROSKOPİK VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ -TEKİRDAĞ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

28 KALEM ENDOSKOPİK, LAPAROSKOPİK VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/33216

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -TEKİRDAĞ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ORTACAMİ MAH. HASTANE SOK TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ
c) Telefon ve faks numarası : 2822625355 - 2822630703
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 28 KALEM ENDOSKOPİK, LAPAROSKOPİK VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 28 KALEM ENDOSKOPİK, LAPAROSKOPİK VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ AMBAR VE DEPOLARINA
ç) Süresi/teslim tarihi : 1-Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 takvim günü içinde işe başlanır. 2-Yüklenici Hastanemize sipariş yöntemini ve bildirim numarası veya mail adresini yazılı bildirecektir. Sipariş evraklarının firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde teslim edilecektir. 3- Siparişler idarenin ihtiyacı doğrultusunda partiler halinde idari ve teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak; mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde,idarenin belirlediği zamanlarda belirtilen miktarda yükleniciye gösterilen hastane ambar ve depolara her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir 4-İhale ürünlerinin teslimatları, ilgili depo sorumluları aksini talep etmediği sürece mesai başlama saatinden 1 saat sonra ve mesai bitiminden 2 saat öncesine kadar teslim alınır. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında teslimat kabul edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim günü içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.02.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 1.KISIM İDARİ KAT TOPLANTI ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-Teknik Şartnameye Cevaplar kısmında FİRMA TANIMLAYICI NO BAYİİ NO (İHALEYE KATILAN İSTEKLİ BAYİ İSE) ÜRÜN UBB KODU (UBB KODU YOKSA KAPSAM DIŞI BİLGİSİ) MARKA YERLİ MALI BELGESİ SUNULMUŞ İSE BELGE Numaralarını belirteceklerdir.Bu hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-İstekliler, ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde teklif dosyasında (Teklif Mektubunda veya UBB çıktılarında veya diğer belgelerde) idareye sunulacaktır.
3-UBB bilgilerine göre yapılacak sorgulamalarda (Kapsam dışı olanlar hariç) isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve/veya SGK’ya kayıtlı ve onaylı olması gerekmektedir. Bu hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-)Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde teklif dosyasında idareye sunulacaktır. Bu belgenin EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir
2-)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler ve SGK tarafından geri ödemesi olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi)'ne kayıt olmak zorunda ve teknik şartnameye cevaplar kısmında belirtmek zorundadır.. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi)'ne kayıt olmak zorunda ve bu numaraları teknik şartnameye cevaplar kısmında belirtmek zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi)'ne kayıt olmak zorunda ve bu numaraları teknik şartnameye cevaplar kısmında belirtmek zorundadır..kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını teknik şartnameye cevaplar kısmında belirtmek zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylanmalı ve UBB'de veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi)'de kayıt olmak zorunda ve bu numaraları teknik şartnameye cevaplar kısmında belirtmek zorundadır. "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi)'ne kayıt olmak zorundadır.kayıtlı olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-) Firmanın UBB'de veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi) sisteminde dispritör veya bayi olarak UBB'ye veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi)'ne kayıtlı olması gereklidir ve bu numaraları teknik şartnameye cevaplar kısmında belirtmek zorundadır.
4-) İstekliler tarafından teklif edilen TİTUBB barkodları ile SUT eşleşmesi kontrol edilecek olup, SUT kodları ile eşleşmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5-) TİTUBB kaydı bulunma zorunluluğu ve SGK tarafından geri ödemesi olmayan malzemeler için kapsam dışı beyanı teknik şartnameye cevaplar kısmında belirtilecek ve kapsam dışı beyanı ihale tarihinden sonra asıl evraklarla birlikte sunulacaktır.
6-)UBB kayıt veya ÜTS(Ürün Takip Sistemi) kayıt zorunluluğu olmayan ürünler için mevzuatı gereği CE,TSE v.b. belgeleri olmalı ve ihale tarihinden sonra asıl evraklarla birlikte sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-)Numuneler isteklilerden ihale uhdesinde kalması veya 2. Avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde idaremizce yapılacak olan tebligatta belirtilen tarih ve mesai bitimine kadar Tekirdağ Devlet Hastanesi satın alma birimine tutanak karşılığı teslim edilecektir.Tüm numuneler kapalı bir kutu veya koli içerisinde olacaktır. Kutu veya koli üzerinde veya ihale dosyasında numune isimlerinin ve ihale sıra numaralarının yazılı olduğu liste bulunacak ve her numunenin üzerinde firma adı ve ihale sıra numarası yazılı olacak şekilde teslim edilecektir.
2-) Numuneler tebligatta belirtilen sürede ve ihale dökümanında belirtilen miktarda teslim edilmez ise isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 1. ENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5 MM-1 ADET
 2. ABSORBE OLABİLEN MESH SABİTLEYİCİ- 1 ADET
 3. ENDOSKOPİK GRASPER 5 MM-1 ADET
 4. ENDOSKOPİK DİSEKTÖR 5 MM-1ADET
 5. ENDOSKOPİK MAKAS MONOPOLAR 5 MM- 1 ADET
 6. ENDOSKOPİK DİSP.TROKAR 5 MM-1 ADET
 7. ENDOSKOPİK DİSP.TROKAR 10 MM-1 ADET
 8. LAPAROSKOPİK İRRİGASYON ASPİRASYON SETİ-1 ADET
 9. ENDOSKOPİK KARACİĞER EKARTÖRÜ-1 ADET
 10. LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER 75-80 MM-1 ADET
 11. LİNEER KAPATICI STAPLER 55-60 MM-1 ADET
 12. EĞRİ UÇLU STAPLER 25MM (BAŞI ÇIKAN)-1 ADET
 13. ENDOSKOPİK KLİP ATICI BÜYÜK BOY 10 MM ÜZERİ- 1ADET
 14. PERKÜTAN GASTROSTOMİ SETİ- 1 ADET
 15. SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ- 1 ADET
 16. ERCP TAŞ ÇIKARTMA BASKET KATETERİ-1 ADET
 17. POLİPEKTOMİ SNARE SETİ ( KOLONOSKOPİ İÇİN)- 1 ADET
 18. SKLEROTERAPİ İĞNESİ ENDOSKOPİK-1 ADET
 19. PLAZMA KİNETİK SECT ELEKTROD-İNCE UÇLU-1 ADET
 20. PLAZMA KİNETİK SECT ELEKTROD-KALIN UÇLU-1 ADET
 21. ÜRETROTOM BIÇAĞI DÜZ-1 ADET
 22. ÜRETROTOM BIÇAĞI BALTA- 1 ADET
 23. PERKÜTAN NEFROSTOMİ KATATERİ 12-14 F- 1 ADET
 24. LAPAROSKOPİK KİLİTLİ DAMAR TUTUCU XL KLİP-1 ADET
 25. REUSABLE TABANCA İLE KULLANILABİLEN BİYOPSİ İĞNESİ - 2ADET
 26. ISITICILI VENTİLATÖR SETİ-1 ADET
 27. EFORLU EKG ELEKTRODU (NÜKLEER TIP İÇİN)- 20 ADET
 28. PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ MEKANİK DİLATATÖR SETİ- 1 ADET

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.