Yazdır

İHALE İLANI
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

 1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri:

  1. İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

  1. İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr

  2. İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.tr

 1. İhaleye İlişkin Bilgiler:

  1. İhale Kayıt No: UEDAŞ 19-030

  2. İhale Konusu İş: Bilişim Sistemleri için FKM Donanım, Yazılım ve Mevcut Sistem Yazılımları için İlave Lisans Alımı

  3. İşin Süresi: 6 Ay

  4. İhale Tarih-Saati: 02.04.2019 15.00

  5. Nihai Teklif Teslim Tarih-Saati: 02.04.2019 14.30

  6. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

 1. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri:

  1. İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep edilmesi zorunludur.

  2. İhaleye katılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunludur.

  3. Kamu İhalelerinden yasaklı olan firmalar ihaleye katılamazlar.

  4. Yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.

  5. İş Ortaklıkları ihaleye katılamazlar.

  6. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.

  7. İhaleye kısmi teklif verilemez.

  8. İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir.

  9. İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

  10. İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır.

  11. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir.

  12. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam teklif tutarının en az %90 ‘ı oranında İş hacmini gösteren belge sunulacaktır.

  13. İstekli teklifinde istenen şartları karşıladığını Teknik Şartname cevabını ileterek taahhüt edecek ve Teknik Şartnamede istenen teknik yeterlilik belgelerini sunacaktır.

  14. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait olmak üzere toplam teklif tutarının en az %90 ‘ı oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır.

Benzer İşler: Özel Sektör veya Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Donanım / Yazılım/ Lisans Temini

  1. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. İhale Dokümanının Temini:

İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren ihale adresinde incelenebilir ve 29.03.2019 günü saat 15.00 ‘e kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim alınabilir veya isteklinin talebi halinde dijital kopyası isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilebilir.

 1. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi:

Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir.

İlanen Duyurulur