Yazdır
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Atılım Üniversitesi kullanım suyu temin işi ihale duyurusu

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129101
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : KIZILCAŞAR MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 11.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/6
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
720.000 Ton Kullanma Suyu Alım işi Ayrıntılı bilgiye İdare adresinden bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

İlan:
Madde 10 - (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadırlar. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel gazetelerde ve vakıf yükseköğretim kurumunun resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İHALE İLANI - ATILIM ÜNİVERSİTESİ KULLANMA SUYU TEMİNİ İŞİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16 ıncı Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası : 2020/006
1- İdarenin
a) Adres : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi - 06836 İncek / Ankara
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49
c) Elektronik posta adresi : satinalma@atilim.gov.tr
d) İhale İlanının internet adresi : https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu

2 – İhale Konusu Mal Alımının
a) Adı : Atılım Üniversitesi Kullanma Suyu Temini İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 720.000 Ton Kullanma Suyu Alım işi
Ayrıntılı bilgiye İdare adresinden bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Teslim edileceği yer : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi-06836 İncek / Ankara
d) Teslim Tarihi : 3 Yıl (36 Ay) Süresince Üniversitenin ihtiyacı bildirmesine müteakip, yüklenici firma talep edilen suyu mesai saatleri içerisinde teslim edecek, teslimat Üniversite personelinin gözetiminde, sayaç kontrol edilerek yapılacaktır.
e) İşe başlama Tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip

3 – İhale
a) Son teklif verme Tarih ve Saati : 19.02.2020 – 14:30
b) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri : Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu;
İsteklinin 2019 Yılı Toplam cirosunun 2.000.000.-TL’den az olmaması gerekir.
4.2.1.2. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler.
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler: Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığı hususunda 16.11.2018 Tarih ve 30597 Sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi gereğince Kamu İhale Genel Tebliği md. 17.3, kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığı hususunda Kamu İhale Genel Tebliği md. 17.4 uygulanacaktır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
4.3.1.1. İsteklinin tek bir kamu veya özel kuruma yapmış olduğu iş bitirme belge tutarı toplamda en az 2.000.000,00.-TL olacaktır. (Bu tutar tek bir kuruma 1 yıl içinde yapmış olduğu bir veya birden fazla iş bitirme belgesi ile sağlanabilir)
4.3.2. Adayın organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
4.3.2.1. İsteklinin bünyesinde en az 4 adet çalışanın SGK’ lı olarak çalışması ve bunları Sigorta giriş ve prim belgeleri ile tevsik etmesi gerekmektedir.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
4.3.3.1. İsteklinin kendi öz malı içerisinde her biri en az 40 Tonluk 5 adet tır çekicisi ve en az 40 Tonluk 4 adet tanker dorsesinin olması gerekiyor. (Kendi öz malı olduğuna dair ruhsat asıllarının ihale dosyası içine koyulması şarttır.)
4.3.3.2. İsteklinin kendi öz malları içerisinde en az 4 adet 12 teker 30 tonluk kapasiteli su tankeri, en az 2 adet’te 10 teker 20/25 tonluk kapasitede Kamyonunun olması gerekmektedir. (Kendi öz malı olduğuna dair ruhsat asıllarının ihale dosyası içine koyulması şarttır.)
4.3.3.3. İstekliye ait araçların tamamının trafik muayenelerinin ve sigortalarının eksiksiz olması ve Ulaştırma Bakanlığından alınmış karayolları şehirlerarası ve şehir içi yük taşıma belgesi yani K-1 belgesinin olması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler; Kamu veya Özel sektöre her türlü Kullanım suyu satışı (İş deneyim belgesi veya işe dair sözleşme ve fatura asıl nüshası / noter onaylı sureti)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (YüzTürklirası) bedel karşılığı (Doküman bedeli: Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı / İban No: TR06 0013 4000 0028 0383 2005 34 No’lu hesaba - Firma Bilgileri ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. İş ortaklığı, adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.