Yazdır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


KAHRAMANMARAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 2020 YILI İÇİN KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE MOTORİN (DİĞER) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/613349

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı No:225 46040 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası

:

3442344401 - 3442344410

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KAHRAMANMARAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 2020 YILI İÇİN KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE MOTORİN (DİĞER) ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, 400.000 litre Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Motorin (Diğer) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan' ın teslimi; Kahramanmaraş Şehir Merkezi sınırları içerisinde, Kahramanmaraş-Adana yolu Aksu Köprüsü, Kahramanmaraş-Kayseri yolu Kılavuzlu Köprüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kavşakları uç sınır olmak üzere ve yerleşim yeri içerisinde Taşıt Tanıma Sisteminin bulunduğu en az 2 (iki) adet, en az 1 (bir) adedinin isteklinin sahibi ya da ortağı olduğu akaryakıt istasyonu ile isteklinin bayisi olduğu kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki Taşıt Tanıma Sistemi bulunan tüm akaryakıt istasyonlarından hizmet ve makam araçları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi halinde yangın mahallinde çalışan tüm araçlara ve iş makinelerine ve Suçatı Orman İşletme Şefliği İdare Binası bünyesinde bulunan 2.000 Litrelik Akaryakıt Tankına akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır. Özellikle şehir içlerine giremeyecek araçlara ve iş makinelerine akaryakıt ikmali, İdarenin belirleyeceği uygun yerde ve İdarenin belirleyeceği saatte yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren, alıma konu akaryakıt ürünleri bitene kadar veya 31.12.2020 (31.12.2020 dahil) tarihine kadar peyder pey olarak ilgili akaryakıt istasyonu veya istasyonlarından teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.12.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü - İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge
2-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi
3-) İstekliler; Kahramanmaraş Şehir Merkezi sınırları içerisinde, Kahramanmaraş-Adana yolu Aksu Köprüsü, Kahramanmaraş-Kayseri yolu Kılavuzlu Köprüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kavşakları uç sınır olmak üzere ve yerleşim yeri içerisinde bayisi olduğu kuruluşun Taşıt Tanıma Sistemi bulunan en az 2 (iki) adet akaryakıt istasyonunun mevcut olduğunu ve bunların içerisinden en az 1 (bir) adedinin kendi sahibi veya ortağı olduğunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de bayisi olduğu kuruluşun Taşıt Tanıma Sistemi bulunan en az 300 (Üçyüz) adet akaryakıt istasyonunun mevcut olduğunu belgeleyecektir.
Yukarıda belirtilen belgeler ile ilgili bilgiler Yeterlik Bilgileri Tablosuna işlenecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.