Yazdır
GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

GÖKSUN BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01079915
Şehir : Kahramanmaraş / Göksun
Yayınlandığı Gazeteler

YAYLA GÖKSUN 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/572226
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
323.000 litre motorin ve 5.000 litre kurşunsuz benzin (95 oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köprübaşı Mahallesi Malazgirt Caddesi No:3 Göksun/Kahramanmaraş
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
İlan Metni

GÖKSUN BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI VE İŞ MAKİNELERİ AKARYAKIT ALIMI

GÖKSUN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Göksun Belediyesi Hizmet Araçları ve İş Makineleri Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/572226

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ MALAZGİRT CADDESİ NO:3 46600 GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3447141193 - 3447141191

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@goksun.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

323.000 litre motorin ve 5.000 litre kurşunsuz benzin (95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akaryakıt mevcut depomuz olmaması sebebi ile yüklenicinin göstereceği tank, dolum veya akaryakıt satış istasyonundan araç deposu teslimi olarak fiş karşılığı alınacaktır. Dolum, teslim veya satış istasyonu İlçe Merkezinde olması şartıyla. (En fazla uzaklık 5km)

c) Teslim tarihi

:

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında İhale konusu 95 oktan kurşunsuz benzin ve motorin alımları, YÜKLENİCİ ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE' nin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey ıslak imzalı akaryakıt alım fişleri karşılığında verilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Köprübaşı Mahallesi Malazgirt Caddesi No:3 Göksun/Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saati

:

04.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a-İstekli "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b-İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise : Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstanyonlu Bayilik Belgesini,
d-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini, ilgisine göre vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Göksun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.