Yazdır

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2019 YILI YAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/563217
1-İdarenin
a) Adresi : ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ MEFHARET KOÇMAN SAĞLIK MERKEZİ KAT:1 48000 KÖTEKLİ MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522111116 - 2522111136
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@mu.edu.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 KISIM YAKIT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :
1.KISIM (BÖLÜM 1: BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (BODRUM))
1.DÖKME LPG (PROPAN) 15.000 kilogram
2. KISIM (BÖLÜM 2: FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (FETHİYE))
1 DÖKME LPG (PROPAN) 6.000 kilogram
3. KISIM (BÖLÜM 3: FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (FETHİYE))
1 DÖKME LPG (PROPAN) 7.000 kilogram
4. KISIM (BÖLÜM 4: DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU (DATÇA))
1 DÖKME LPG (PROPAN) 5.000 kilogram
5. KISIM (BÖLÜM 5: MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU (MİLAS))
1 CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) 30.000 metreküp
6. KISIM (BÖLÜM 6: BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (BODRUM))
1 MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 2.500 litre
7. KISIM (BÖLÜM 7: MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU (MARMARİS))
1 BENZİN (95 OKTAN) 350 litre
2 MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 150 litre
3 LPG (ARAÇ İÇİN) litre 500 litre
8. KISIM (BÖLÜM 8: MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU (MİLAS))
1 BENZİN (95 OKTAN) 500 litre 2 MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 500 litre 3 LPG (ARAÇ İÇİN) 1.300 litre
9. KISIM (BÖLÜM 9: ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (ULA))
1 MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 700 litre
10. KISIM (BÖLÜM 10: FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ (FETHİYE))
1 MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 4.000 litre
2 MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 1.000 litre
11. KISIM (BÖLÜM 11: DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU (DATÇA))
1 MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 1.000 litre
2 MOTORİN (JENARATÖR İÇİN) 200 litre
3 BENZİN (95 OKTAN) (MAKİNALAR İÇİN) 100 litre
12. KISIM (BÖLÜM 12: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (MARMARİS))
1 MOTORİN (ISINMA İÇİN) 7.000 litre
13. KISIM (BÖLÜM 13: ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU (ORTACA))
1 MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 800 litre
14. KISIM (BÖLÜM 14: MİLAS VETERİNER FAKÜLTESİ (MİLAS))
1 MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 3.000 litre
2 MOTORİN (JENERATÖR İÇİN) 2.000 litre
15. KISIM (BÖLÜM 15: ULA MESLEK YÜKSEKOKULU (ULA))
1 FUEL OİL NO:4 20.000 kilogram
16. KISIM (BÖLÜM 16: KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU (KÖYCEĞİZ))
1 FUEL OİL NO:4 7.000 kilogram
17. KISIM (BÖLÜM 17: ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU (ORTACA))
1 FUEL OİL NO:4 10.500 kilogram
18. KISIM (BÖLÜM 18: DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU (DALAMAN))
1 FUEL OİL NO:4 7.000 kilogram
19. KISIM (BÖLÜM 19: YATAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU (YATAĞAN))
1 FUEL OİL NO:4 11.000 kilogram
20. KISIM (BÖLÜM 20: REKTÖRLÜK (MENTEŞE))
1 BENZİN (95 OKTAN) 2.000 litre
2 MOTORİN (ARAÇ İÇİN) 50.000 litre
3 LPG (ARAÇ İÇİN) 1.500 litre
4 MOTORİN (JENERATÖR İÇİN)15.000 litre
c) Teslim tarihi : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında İlgili okul/birimlere ilgili okul idaresi veya birimin siparişini yükleniciye bildirmesini müteakip; Dökme LPG (Propan) 48 saat içerisinde, Özel kalorifer yakıtı ve jeneratörler için alınacak olan motorin 24 saat içerisinde, Jeneratörler için alınacak olan motorin ihtiyacın bildirilmesinden sonraki 2 saat içerisinde ilgili birime görevli kişiler gözetiminde, Taşıtlar için alınacak olan kurşunsuz benzin (95 oktan), motorin ve LPG yurt genelindeki taşıt tanıma sistemine sahip istasyonlardan, İlçe okullardaki taşıtlar için alınacak olan kurşunsuz benzin (95 oktan), motorin ve LPG yurt genelindeki istasyonu bulunan firma veya bayilerden, peyderpey teslim alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Zemin Kat Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise EPDK'dan alınmış teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden "dağıtıcı lisans belgesi" veya istekliler akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise EPDK'dan alınmış, bayi olduğunu tevsik eden bayilik lisans belgesi ve taşıt tanıma sistemine sahip olduğuna dair belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.
-Kalorifer yakıtı için T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenen bayilik lisansı
-CNG için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış satış ve dağıtım lisansı
-20.Kısımda yer alan Rektörlük (Menteşe) araçlar için istenen akaryakıtın Ankara-Muğla hem gidiş hem de dönüş güzergahı üzerinde (Denizli-Afyon karayolu üzerinde ve Ankara merkezde) en az birer istasyonu olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan yakıt ve akaryakıt alım işleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI MUĞLA ŞUBESİ TR90 0001 5001 5800 7299 5347 63 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Kötekli Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Mefharet Koçman Sağlık Merkezi Binası Kat:1 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.