Yazdır

AKARYAKIT ALIMI İŞİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI-ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


Akaryakıt Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/640251

1-İdarenin

a) Adresi

:

AKYAZI MAHALLESI KANUNI SULTAN SÜLEYMAN CADDESI TARIM SITESI 52200 AKYAZI MAHALLESİ ORDU MERKEZ/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4522339530 - 4522339539

c) Elektronik Posta Adresi

:

ordu@tarimorman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4.500 Litre Kurşunsuz Benzin ve 27.000 Litre Motorin (Diğer) (Euro Dizel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenicinin Altınordu Belediye sınırları içerisindeki pompalardan günübirlik Müdürlüğümüz araçlarının yakıt deposuna alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2020-31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuatı hükümlerine göre alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan;
1) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve vize süresi geçmemiş akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
2) Akaryakıt ürünleri bayisi olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve vize süresi geçmemiş İstasyonlu Bayilik Lisansını ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair belgeyi ve bayilik sözleşmesini,
teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muhasebe Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.