Yazdır

AKARYAKIT (130000LİTRE MOTORİN, 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,120 LİTRE ANTİFRİZ, 100 KG GRES YAĞI) ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIZILCAHAMAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT (130000LİTRE MOTORİN, 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,120 LİTRE ANTİFRİZ, 100 KG GRES YAĞI) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/618346
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KIZILCAHAMAM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GAZI MUSTAFA KEMAL PASA MAHELLESI ISTANBUL YOLU ÜZERI 1/1 06890 ORMAN İŞLETME SERPM KIZILCAHAMAM/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3127361131 - 3127361045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT (130000LİTRE MOTORİN, 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN,120 LİTRE ANTİFRİZ, 100 KG GRES YAĞI) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 130000LİTRE MOTORİN, 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 120 LİTRE ANTİFRİZ, 100 KG GRES YAĞI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN (HİZMET ARAÇLARI, İŞ MAKİNALARI VB) İHALEYİ ALAN FİRMADAN ARAÇLARIN DEPOSUNA PEYDERPEY ALINACAKTIR.
ç) Süresi/teslim tarihi : MAL ALIMINA 01.01.2020 TARİHİNDEN BAŞLANIP 31.12.2020 TARİHİNE KADAR MAL ALIMI YAPILACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, MÜDÜR YARDIMCISI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
AKARYAKIT ALIMI İÇİN
İSTEKLİ BİR '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU'' İSE, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ;
İSTEKLİ BİR '' AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ'' İSE, TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ;
İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ;
İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ İSTENMEKTEDİR.
MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ ALIMI İÇİN HERHANGİ BİR LİSANS İSTENMEMEKTEDİR
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Alınacak akaryakıt ürünleri TS veya EN standartlarına veya bu standarlar da yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olacak ve ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin imal ve ürettikleri mallar olacaktır. Araçların merkez ve ilçelerde değişik mahallelerde bulunması ve görev yapması nedeniyle; Akaryakıt "Taşıt Tanıma Sistemi" ne sahip olan firmalar ve bayilerden alınacaktır. Kızılcahamam ilçesinde Taşıt Tanıma Sistemine sahip akaryakıt bayii olması tercih sebebidir. Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici idarenin araçlarına taşıt tanıtım sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır. Yıl içerisinde yeni alınacak araçlar (veya Kiralanacak özel araçlar) resmi araçlara da akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yüklenici tarafından cihaz takılacaktır. Yüklenici araçlara takılan cihazların bakım onarım ve servis hizmetlerinin tamamını ücretsiz yapacaktır. Takılan cihazlardan değiştirilmesi gerekenler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
ALINACAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TS-EN STANDARTLARINA VEYA BU STANDARTLARDA YOKSA TSE TARAFINDAN KABUL GÖREN DİĞER STANDARTLARA UYGUN VE ÜLKEMİZDE ÜRETİM DAĞITIM YAPAN RAFİNELERİN İMAL VE ÜRETTİKLERİ MALLAR OLACAKTIR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin AKARYAKIT, MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.