Yazdır
MUĞLA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alınacaktır

MUĞLA İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01092155
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

HAMLE 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/611682
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000(otuzbin) Litre Motorin (Euro Dizel) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI - MUĞLA İL GÖÇ İDARESİ ARAÇLARI İÇİN 2020 YILI 30000(OTUZBİN) LİTRE TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ AKARYAKIT ALIMI
MUĞLA VALİLİĞİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ALIMI - Muğla İl Göç İdaresi Araçları İçin 2020 Yılı 30000(otuzbin) Litre Taşıt Tanıma Sistemli Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/611682
1-İdarenin
a) Adresi : ORHANİYE MAH. PAPATYA SK. 15 48100 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522131260 - 2522124220
c) Elektronik Posta Adresi : mugla@goc.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000(otuzbin) Litre Motorin (Euro Dizel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : YÜKLENİCİ VE BAYİİSİ OLDUĞU AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE GENELİNDEKİ AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN, İDAREMİZİN BELİRLEDİĞİ ARAÇLARA VE GÜNLÜK İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ VE POMPA TESLİMİ SURETİYLE SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN YAKIT TESLİMİNİ YAPACAKTIR .
c) Teslim tarihi : Teslim tarihi: Sözleşmeye imzalandıktan sonra, 01.01.2020-31.12.2020 tarih aralığında 365 günlük süre boyunca, ihtiyaca binaen sipariş tarihinin olduğu iş günü içerisinde. YÜKLENİCİ VE BAYİİSİ OLDUĞU AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE GENELİNDEKİ AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN İDAREMİZİN BELİRLEDİĞİ ARAÇLARA VE GÜNLÜK İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ VE POMPA TESLİMİ SURETİYLE SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN YAKIT TESLİMİNİ YAPACAKTIR. İDARE ENVANTERİNE YENİ ARAÇ GİRİŞİ YAPILDIĞI TAKDİRDE SÖZ KONUSU TAŞIT TANIMA KİTLERİNİN MONTAJI İÇİN EKSTRA ÜCRET TALEP EDİLEMEZ.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir Akaryakıt Dağıtıcı ve Pazarlama Kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belge,
2-İstekli bir Akaryakıt dağıtıcı ve Pazarlama bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama bayisi kuruluşu olduğunu gösterir bayilik yazısı veya Bayilik sözleşmesi,
3-İstekliye EPDK dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan, İş Yeri Açma ve İzin Belgesi, vermesi gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alınacak Akaryakıtın Tüpraş Sipesifikasyonlarına ve TSE normlarına uygun olacağına ilişkin belge, bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Forumu karşılıklı anlaşma tanınma antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.