Yazdır

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
EGE ÜNİVERSİTESİ

37 KALEM MUHTELİF TIBBI SARF,TIBBI MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/148003

1-İdarenin

a) Adresi

:

ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

02323435274 - 02323730083

c) Elektronik Posta Adresi

:

donersermaye@mail.ege.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

37 KALEM MUHTELİF TIBBI SARF TIBBI MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova-İZMİR

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı 27.11.2020 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü sözleşme süresine bağlı olmaksızın sözleşme konusu edimler yerine getirinceye kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

15.04.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a)Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (UTS)'ne kayıtlı olmalıdır. b) Malzemeyi teklif eden firma; üretici ve /veya distribütör olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. c) İstekliler, tekliflerini elektronik ortamda www.titubb.org adresinden (İhale Bildirim Yazılımı) hazırlayarak (cd,dısc,usb vb) idareye sunacaklardır.Ayrıca, elektronik ortamda sunacakları teklif cd’sinin bilgisayar çıktısını da alarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)- İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,9.,10.,11., 12., 13., 14., 15.,17., 18., 19., 20.,23., 24., 25., 26.,28.,30., 31.,33.,36., kalem için numunelerini ve varsa numunenin kullanılması için gerekli araç ve gereci , 16.kalerm için talep edilen ölçülerden herhangi biri için en az 1(bir) adet malzeme numunesini , 21.kalem için en az 1(bir) adet ürün numunesini varsa numunenin kullanılması için gerekli araç ve gereci , 22., 29., 34. 35., kalem için en az 5(beş) adet ürün numunelerini varsa numunenin kullanılması için gerekli araç ve gereci , 27., kalem için en az 3(üç) adet ürün numunelerini varsa numunenin kullanılması için gerekli araç ve gereci , 32. kalem için talep edilen ölçüden en az 1(bir) adet malzeme numunesini ve varsa numunenin kullanılması için gerekli araç ve gereci ,37.kalem için ürün numunelerini ( en az 1 rulo ve uygun ebatta ribon ile birlikte)İhale saatine kadar,İhale Komisyonunca incelenmek üzere, komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne) teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numunelerini, vb. teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır. 2-Ürünler için Hazırlanan Cd 'de teknik şartnamede belirtilen tip ve ölçülere göre onaylı barkod numaraları belirtilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin CER.SUT. POLYPROPYLENE 3/0 25-26MM YI 1/2 CURVED 75-90CM, CER.SUT. IPEK 2/0 25-30MM YI 1/2 CURVED 75-90CM, TORBA, SPESMEN 15MM ENDOSKOPIK, CER.SUT. POLYAMIDE 4/0 16-17MM KI PRIZMA DELICI 3/8 CURVED 45-75CM, CER.SUT. POLYAMIDE 2/0 25-26MM KI PRIZMA DELICI 45-75CM, CER.SUT. POLYGLACTIN HIZLI EMB. 4/0 19-20MM KI 3/8 CURVED 75CM, KLIP, LIGASYON, MEDIUM, GREFT, DACRON DUZ 8MM, GREFT, DACRON DUZ 18MM, GREFT, DACRON DUZ 26MM, GREFT, DACRON DUZ 28MM, GREFT, DACRON Y TIP 16X8MM, GREFT, DACRON Y TIP 18X9MM, GREFT, DACRON Y TIP 20X10MM, GREFT, DACRON, T TIP, 28MM, GREFT, STENT, PERIFERIK, BALON EXPANDABLE, ÇİFT Y KONNEKTOR ( PERİFERİK ANJIOGRAFI), CER.SUT. IPEK 3/0 13-16MM YI 1/2 CURVED 75-90CM, CER.SUT. POLYPROPYLENE 4/0 24-26MM KI PRIZMA DELICI 3/8 CURVED 45-75CM, MAKAS, 5MM, ENDOSKOPIK, MONOPOLAR, STANDART, KATETER, NÖROVASKÜLER, DİSTAL, AKSES, TROMBOASPİRASYON (DESTEK KATETERİ), TUP, ENDOTRAKEAL, NO:7.0 SPIRALLI, KAFLI, KATETER, HEMODIYALIZ 28CM KALICI ERISKIN, KATETER, PERITON DIYALIZ, 62CM KALICI, CIFT KAFLI, KIVRIK UCLU, DIYALIZER, 1,3-1,5M2, YUKSEK GECIRGEN, SET, NITRIK OKSIT, SLE VENTILATOR CIHAZI UYUMLU, YENIDOGAN ICIN, SET, KELEBEK, DUZ UCLU 21G, KANUL, IV NO:16, KANUL, IV NO:26, IGNE, SPINAL, QUINCKE UCLU 18G, ETIKET, BARKOD 25X30MM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.