Yazdır

29 AY SÜRELİ ATOS İLE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN ALIMI İŞİ
İSTGÜVEN İSTANBUL GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ


29 Ay Süreli Atos İle Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019 / 105144
1 - İdarenin;
a) Adı : İSTGÜVEN İSTANBUL GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM İş Blokları A3 Blok, No: 10/2, Kat: 15, Ofis No: 449 34149 Yeşilköy – BAKIRKÖY / İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123800162 - 2123800853
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu mal alımın;
a) Adı : 29 Ay Süreli Atos İle Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 160.080 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici firma tarafından İdarenin araçlarına takılacak olan "Araç Tanıma Cihazı" ile Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) bulunan tüm Akaryakıt İstasyonlarından, İdarenin araçlarına ihtiyaç nispetinde 24 saat esasına göre peyder pey alınacaktır ve teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 24 saat içerisinde peyder pey 29 Ay sürelidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3 – İhalenin;
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.04.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. A3 Blok - No:10/2 - Kat : 15 - Ofis No: 448/449 Bakırköy / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Enerji Piyasası Kurumundan (EPDK) alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;
b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Enerji Piyasası Kurumundan (EPDK) alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Satış (Bayilik) Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli sureti veya bayii olduğunu kanıtlayan benzeri belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler :
İstekli; Türkiye sınırları dahilinde kendisine ait veya anlaşması olduğu istasyonlar olduğuna dair belgeleri gösteren İstasyon Bayi Listesini imzalı ve kaşeli olarak teklifi ekinde sunacaktır. (İstekli; Türkiye'de en az 500 adet, İstanbul genelinde ise en az 100 adet akaryakıt istasyonu olan ana dağıtıcı veya ana dağıtıcının bayisi olmak zorundadır.)
İstekli, Avrupa ve Anadolu yakasında en az 1?er adet kendisine ait Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren Belgeyi teklifi ekinde sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü akaryakıt ürünlerinin satışı, pazarlaması ve dağıtımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar : Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.