Yazdır
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sosyal tesis (park, cafe,restoran vb) projesi yap işlet devret modeliyle kiraya verilecektir

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114726
Şehir : Konya / Yunak
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / YUNAK
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeni Mahalle 139 ada, 1 nolu parselde 8206,42 m² büyüklüğünde parsel üzerinde 249 m² kapalı alan içerisinde ticari amaçlı sosyal tesis (park, cafe, restoran vb.) hazırlanan proje, idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 25 yıl kiralama suretiyle işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Yunak Belediyesine devredilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mh. Hükümet Cd. No:70 Yunak/KONYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLAN

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE KİRALAMA İŞİ

  1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

  1. Yunak Belediyesi’ ne ait;

İlçemiz Yeni Mahalle 139 ada, 1 nolu parselde 8206,42 m² büyüklüğünde parsel üzerinde 249 m² kapalı alan içerisinde ticari amaçlı sosyal tesis (park, cafe, restoran vb.) hazırlanan proje, idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 25 yıl kiralama suretiyle işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Yunak Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. İhalenin:

  1. Yapılacağı Yer : Yeni Mh. Hükümet Cd. No:70 Yunak/KONYA

  2. Tarih ve Saati : 30.01.2020 Perşembe günü, Saat: 14:00

  3. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. İşin Muhammen bedeli: Yıllık 1.800,00-TL(Bin sekiz yüz Türk Lirası)’dır.

  1. Geçici Teminat: Tahmini toplam yatırım maliyeti bedeli ₺ 632.671,15’sı ile artırıma esas ilk yıl tahmini işleme hakkı bedelinin toplamı olan ₺ 1.800,00’sının toplamı olan 634.471,15’sının yüzde üçüne (%3) tekabül eden ₺ 19.034,13’sıdır.

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı aslı veya noter onaylı sureti)
ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Yunak Belediye Başkanlığı Gelir Servisi’ne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,
h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,
j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,
k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

l) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

7 - Tekliflerin Verilmesi:
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 30.01.2020 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Yunak Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne verilecektir.

8 - Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
İhale dokümanı Yunak Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir, ₺ 500,00’sı bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.