Yazdır

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemizin uhdesinde bulunan ilimiz merkez Ahi Emir Caddesi 56, Ahmet Yesevi caddesi 93,Arap Şeyh Caddesi 89, Dikilitaş caddesi 39, Evliya caddesi 46,Kerim Çavuş Caddesi 62, İhramcızade Sk. 20, Hastaneler Caddesi 34, Reşat Şemsettin Sirer Sok. 23,Şemsi Sivasi Caddesi40, Mahkeme Çarşısı 31, Garipler Sokak (Hal Arkası 27), Terminal 40 olmak üzere toplam 600 araçlık ücretli parkomat (büyük araçlar hariç olmak üzere) uygulaması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinde Açık Artırma Usulü ile 3(üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Parklanmaya müsait MUHAMMEN GEÇİCİ GÜVENCE

EVİİ ARAÇ SAYISI BEDEL TEMİNAT BEDELİ
PARKOMAT 600 575.000,00 TL./YIL 17.250,00 TL. 22.750,00 TL.

(Cadde Üzeri Parklanma)


İhalesi; 17 Eylül 2019 Cuma günü saat 16.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (1.000,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a- İstekli gerçek kişi ise, 1(bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgeyi ve nüfus cüzdan suretinin ibrazı,
b- İstekli tüzel kişi ise, şirket imza sirküleri ile belgelerdeki imzalara ait imza sirküleri ve yetki belgesi,
c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
d- Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
e- Geçici Teminatı ile Güvence bedelini ve şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
f- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge(Gelir Servisinden alınacak),
g- Katılımcıların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)
h- İstekliye ait 2019 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesinin ibrazı şarttır.
i- İsteklilerin Açık veya kapalı otopark işletmeciliği alanında en az 5 yıllık parkomat (ücretli parklanma) uygulaması çalıştırdığına dair İş Bitirme belgesi ibrazı şarttır.