Yazdır

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İŞİN ADI: 20.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 72.000,00 TL. geçici teminatlı Nilüfer Belediyesi sınırları içerisinde yaptırılacak olan tüm reklam amaçlı (250 adet Billboard Pano, 150 adet ikiyüzlü reklam vitrini (clp), 10 adet Megaligt, 4 adet Afiş değiştiricili billboard, 20 adet City boar) Billboard – Kent Mobilyalarının 10 yıl süre ile yaptırılması, kiralanması, işletilmesi ve bakımı işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 08/04/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Nüfus Cüzdan örneği,
f) Noter Tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim (Gerçek-Tüzel) olması halinde, İş Ortaklığı beyannamesi,
h) Kamuya ait billboard işletmeciliği faaliyetlerinin son 5 yıl içinde tamamlanan tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ait faturaların aslı veya onaylı (noter yada idare) ihale evrakları ile birlikte sunacaktır. İş ortaklığın bu şartı tek bir ortağın sağlaması yeterli olacaktır.
ı) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde merkezleri veya Şubeleri olduğuna dair belgeyi ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde anlaşmalı oldukları firmaları gösterir belge,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Noter tasdikli imza sirküleri,
f) İsteklinin ortak girişim (Gerçek-Tüzel) olması halinde, İş Ortaklığı beyannamesi,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
h) Kamuya ait billboard işletmeciliği faaliyetlerinin son 5 yıl içinde tamamlanan tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ait faturaların aslı veya onaylı (noter yada idare) ihale evrakları ile birlikte sunacaktır. İş ortaklığın bu şartı tek bir ortağın sağlaması yeterli olacaktır,ı) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde merkezleri veya şubeleri olduğuna dair belgeyi ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde anlaşmalı oldukları firmaları gösterir belge ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr