Yazdır

T.C
KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gelir Müdürlüğü


Belediyemizce 23/07/2019 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Topçular Mah. Devlet Karayolu Kenarı, Migros Karşısı 338 ada, 7 parselde bulunan Baz İstasyonunun kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İhale 23/07/2019 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2 -İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :
A- Kanuni ikametgahı olması.(Muhtardan ikametgah belgesi)
B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.(Adres beyanı)
C- Ticaret, Sanayi veya Esnaf odası belgesi vermesi. ( Varsa)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
D- İmza sirküleri verilmesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
G- Şartnamenin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat tutarını yatırdığına dair belge.
H- Şartnameyi satın aldığına dair makbuzu vermesi.
I- Şartnamenin 9. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifini vermesi. Belgelerin asıl veya aslına uygun noter tasdikli olması zorunludur.

3-Geçici teminat bedeli : 1.080,00 TL.

4-Yıllık Muhammen kira bedeli : 36.000,00 TL. (üç yıllık kira bedeli peşin alınacaktır.)

5- Kira müddeti : 3 Yıl.

6-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

7-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

8-Tekliflerin 23/07/2019 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.