Yazdır
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bandırma Belediyesi'ne ait reklam alanları kiraya verilecektir

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01126563
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bandırma Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Bandırma Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki mevcut ve reklam amaçlı 84 Adet ( 31 Adet raket, 50 Adet Billboard, 3 Adet Megalight) Kent Mobilyalarının kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bandırma Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(KENT MOBİLYALARI KİRALAMA İLANI)

Bandırma Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Bandırma Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki mevcut ve reklam amaçlı 84 Adet ( 31 Adet raket, 50 Adet Billboard, 3 Adet Megalight) Kent Mobilyalarının kiralanması için yıllık 484.059,25-TL muhammen kira bedeli üzerinden (3) yıllığına , ikinci ve üçüncü yıl kira artışının DİE-TÜFE (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artışı uygulanarak 15.01.2020 tarih ve 70 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile (3) üç yıllığına kiraya verilecektir.

Geçici teminatı 3 yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 43.565,33-TL'dir.

Kent Mobilyalarının ilk ihalesi 19/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 26/02/2020 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 50-TL karşılığında satın alınır.

Taliplilerin, ihale saatine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1.İkametgah belgesi,
2.Nüfus kayıt örneği,

B)TÜZEL KİŞİLERDEN:
1.İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2.İmza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER
1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 23.maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3. İdare ve istekliler tarafından onaylı " Şartname" ile "Yer Görme Belgesi",
4.Bandırma Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden,Hukuk İşleri Müdürlüğünce onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam vergisi vb.borcu olmadığına dair belge,
5.İhale tarihinden önce Açık Hava Reklam İşletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle bir sözleşmeye dayalı olarak fiilen faaliyet deneyimini gösteren mahalli idarelerden alınmış belge.
6.Son 3(üç) yıla ait ciro ortalamasının 1.000.000,00 TL’nin altına düşmediğine dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir yada vergi dairesinden onaylı bilanço ve gelir tablosunu(hesap dönemine ait bilançonun kurumlar vergisi beyanname zamanında gelmemesi nedeniyle kesinleşmediği durumlarda,yılın son dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile eki olan gelir tablosu)gösterir belge.
7.Ödenmiş sermayesinin en az 2.000.000,00 TL olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi odası veya Mali müşavir onaylı belge.
8.Sosyal güvenlik kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge.
9.Vergi dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge.
10. İhale şartnamesinin alındığına dair makbuz,

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E)Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışında temin edilen belgelerinin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İlan olunur.