Yazdır
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Araç kontrol merkezlerinin kiraya verilmesi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlık Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN

1. İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır;

1.1. Türk Standardları Enstitüsü, kuruma çeşitli bakanlık ve/veya kurumlarca detayları işin teknik şartnamesinin 2. Maddesinde verilen yönetmelik, protokol vb. yöntemle verilmiş ve verilecek olan işlerle ilgili araç kontrol hizmetlerinde; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için illerde Araç Kontrol Merkezlerinin 36 aylığına gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacaktır.

1.2. Araç Kontrol Merkezlerinde LPG/CNG/LNG sızdırmazlık kontrolü ve montaj tespit kontrolü, ADR araç uygunluk kontrolü, ambulans araç muayenesi, tadilat yapılmış araçlardaki gerekli görülen uygunluk kontrolleri vb. işlemler in bir kısmı veya tamamı yapılacaktır. TSE tarafından tahsis edilen uzmanlar vasıtasıyla ile ilgili araç kontrollere gerçekleştirilecektir. TSE, işletme ile ilgili gider ve faaliyetlere karışmayacaktır.

1.3. İhale üzerinde kalan işletmeci, Araç Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek işletmeci hizmet bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi ve artan kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.4. Teklifler % oranları eksiltilmesi usulüyle verilecektir. Bu ihalede eksiltmedeki uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

1.5. İhaleye dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE de ücretsiz görülebilecektir. Ancak ihaleye katılım için 3. Maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınmak ve belgelendirilmek zorundadır.

2. İhale konusu işin yapılacağı yerler; ilan metninin sonunda verilen tabloda belirtilen yerler olup İstanbul’da 2(iki), diğer illerde birer adet tesis işletmesidir. İstekli, illerin tamamına veya birine veya birkaçına kısmi fiyat teklifi verebilir.

3. Şartnameler ve standart formları oluşturan ihale dokümanı TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi NO:112/A2-4K06 Bakanlıklar ANKARA veya TSE il müdürlükleri/temsilcilikleri/ koordinatörlüklerinin her hangi birinden ihale dokümanlarını 100,00 Türk Lirası bedelle satın alabilir. Kargo vb. şekilde doküman satışı yapılmayacaktır.

4. İhale 01/11/2016 tarihinde saat 14:30’da, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlık Toplantı Salonu Necatibey Caddesi No:112 A2 Blok Kat 4 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5. İhalenin her bir il için ayrı ayrı ve toplam tahmin edilen bedelleri ve bu bedellere göre hesaplanmış olan %3’lük geçici teminat tutarları tablo halinde ihale ilan metninin sonunda yer almaktadır.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır;

6.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

6.3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

6.4.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

6.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

6.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

6.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 6.1-6.2 'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.8. İmza sirküleri vermek.

6.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

6.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

6.12 İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı kapsamındaki ilgili standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

6.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

6.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ibrası ve alındı belgesi ile belgelendirecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

6.17. İdareye iade edilecek Tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 150 (yüz elli) gün süreli banka teminat mektubu vermek.

6.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin standart formlarında formatı belirlenen teklif mektubu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

6.19. Teklif edilen işyerine ait biri içerden biri dışarıdan 2(iki) adet fotoğraf.

6.20. işyeri istekliye ait ise tapu fotokopisi, değil ise tapu fotokopisi ile kira (ya da ön kira) sözleşmesi. Ayrıca her durumda işyeri konumunu gösteren kroki veya haritanın teklif dosyasına konulması.

7. Teklifler 4 ncü Maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulüne uygun biçimde Türk Standardları Enstitüsü Necatibey Caddesi No:112/A24K05 Bakanlıklar ANKARA adresine teslim edilecektir.

Teklifler ihale(son teklif verme) tarih ve saatine kadar bu adrese elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. İhale(son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

8. İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri;

Sıra No

İller

Tahmini bedel

(36 aylık)

Geçici Teminat Tutarı (%3)

AKM Sınıfı

1

İstanbul-2(Avrupa-Asya)

2.122.365,40 ?

63.670,96 ?

A

2

Ankara

1.055.911,31 ?

31.677,34 ?

A

3

İzmir

773.915,38 ?

23.217,46 ?

A

4

Antalya

543.257,15 ?

16.297,71 ?

B

5

Bursa

İhale dışı

İhale dışı

İhale dışı

6

Konya

İhale dışı

İhale dışı

İhale dışı

7

Adana

İhale dışı

İhale dışı

İhale dışı

8

Mersin

297.611,54 ?

8.928,35 ?

B

9

Manisa

İhale dışı

İhale dışı

İhale dışı

10

Gaziantep

292.688,04 ?

8.780,64 ?

B

11

Hatay

236.419,08 ?

7.092,57 ?

B

12

Muğla

245.590,53 ?

7.367,72 ?

B

13

Balıkesir

255.292,36 ?

7.658,77 ?

B

14

Aydın

220.534,57 ?

6.616,04 ?

B

15

Denizli

218.630,89 ?

6.558,93 ?

B

16

Kocaeli

281.614,75 ?

8.448,44 ?

B

17

Kayseri

234.229,06 ?

7.026,87 ?

B

18

Samsun

193.310,85 ?

5.799,33 ?

B

19

Şanlıurfa

149.299,25 ?

4.478,98 ?

B

20

Eskişehir

147.667,18 ?

4.430,02 ?

B

21

Sakarya

233.587,18 ?

7.007,62 ?

B

22

Tekirdağ

121.933,41 ?

3.658,00 ?

B

23

Afyon

109.701,15 ?

3.291,03 ?

B

24

K. Maraş

109.740,82 ?

3.292,22 ?

B

25

Çanakkale

108.791,95 ?

3.263,76 ?

B

26

Kütahya

102.758,87 ?

3.082,77 ?

B

27

Çorum

99.350,17 ?

2.980,50 ?

B

28

Isparta

85.108,95 ?

2.553,27 ?

B

29

Tokat

85.452,35 ?

2.563,57 ?

B

30

Trabzon

110.231,61 ?

3.306,95 ?

B

31

Edirne

78.897,68 ?

2.366,93 ?

B

32

Malatya

94.824,79 ?

2.844,74 ?

B

33

Osmaniye

72.367,08 ?

2.171,01 ?

B

34

Zonguldak

87.733,54 ?

2.632,01 ?

B

35

Sivas

82.242,07 ?

2.467,26 ?

B

36

Diyarbakır

94.802,62 ?

2.844,08 ?

B

37

Burdur

69.381,34 ?

2.081,44 ?

B

38

Uşak

60.566,75 ?

1.817,00 ?

B

39

Kastamonu

59.298,21 ?

1.778,95 ?

B

40

Ordu

74.191,57 ?

2.225,75 ?

B

41

Kırklareli

58.890,80 ?

1.766,72 ?

B

42

Erzurum

67.841,47 ?

2.035,24 ?

B

43

Elazığ

64.264,88 ?

1.927,95 ?

B

44

Nevşehir

75.561,60 ?

2.266,85 ?

B

45

Aksaray

70.103,51 ?

2.103,11 ?

B

46

Bolu

57.730,23 ?

1.731,91 ?

B

47

Amasya

51.451,50 ?

1.543,54 ?

B

48

Yozgat

57.335,33 ?

1.720,06 ?

B

49

Düzce

105.946,67 ?

3.178,40 ?

B

50

Adıyaman

46.938,89 ?

1.408,17 ?

B

51

Niğde

49.914,05 ?

1.497,42 ?

B

52

Karaman

44.710,19 ?

1.341,31 ?

C

53

Van

51.738,27 ?

1.552,15 ?

C

54

Giresun

48.707,58 ?

1.461,23 ?

C

55

Mardin

36.668,02 ?

1.100,04 ?

C

56

Rize

42.232,14 ?

1.266,96 ?

C

57

Kırıkkale

32.756,10 ?

982,68 ?

C

58

Karabük

30.584,23 ?

917,53 ?

C

59

Bilecik

34.239,93 ?

1.027,20 ?

C

60

Kırşehir

31.751,87 ?

952,56 ?

C

61

Sinop

27.948,99 ?

838,47 ?

C

62

Erzincan

28.549,76 ?

856,49 ?

C

63

Yalova

26.409,35 ?

792,28 ?

C

64

Batman

30.423,92 ?

912,72 ?

C

65

Bartın

29.292,54 ?

878,78 ?

C

66

Çankırı

21.983,35 ?

659,50 ?

C

67

Kars

22.032,67 ?

660,98 ?

C

68

Kilis

20.665,85 ?

619,98 ?

C

69

Ağrı

16.761,05 ?

502,83 ?

C

70

Şırnak

26.302,71 ?

789,08 ?

C

71

Artvin

18.655,80 ?

559,67 ?

C

72

Muş

15.673,59 ?

470,21 ?

C

73

Iğdır

14.228,39 ?

426,85 ?

C

74

Bitlis

10.682,86 ?

320,49 ?

C

75

Gümüşhane

10.345,13 ?

310,35 ?

C

76

Siirt

9.610,66 ?

288,32 ?

C

77

Ardahan

8.763,28 ?

262,90 ?

C

78

Bingöl

7.629,02 ?

228,87 ?

C

79

Bayburt

6.620,40 ?

198,61 ?

C

80

Hakkâri

4.648,93 ?

139,47 ?

C

81

Tunceli

4.003,98 ?

120,12 ?

C

TOPLAM

10.629.898,94 ?

318.896,99 ?

NOT: Bursa, Konya, Adana ve Manisa illeri için teklif alınmayacaktır.