Yazdır

İLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. Maddelerinin Belediyelere vermiş olduğu çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması, ortadan kaldırılması, depolanması ve değerlendirilemeyen nihai atıkların bertarafı ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken çalışmalardan olan ambalaj atıklarının (cam hariç) toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. İhale, 01.04.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi), Encümen huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 01.04.2020 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
 1. GERÇEK KİŞİLERDEN:
 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik Sureti,
 3. İhale ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 3. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 1. ORTAK BELGELER:
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi veya Geçici Teminatın peşin yatırıldığına dair makbuz.
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 3. İdare ve istekliler tarafından onaylı; Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Avan Projesi
 4. Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce onaylanacak Kira/ Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam vergisi ve Emlak Vergisi vb. borcu olmadığına dair belge
 5. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim Borcu ve Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge,
 6. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ve varsa KEP adresi
 1. Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 2. Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
 3. İhaleye gireceklerin Muğla İli içerisinde yer alan toplama ayırma tesisi için lisans, geçici faaliyet vb. belgeler.
  1. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
  2. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
  3. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  5. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
  6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
SN İL İLÇE YILLIK MUH. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 MUĞLA MENTEŞE 24.000.00 TL+ KDV 3,600.00 TL