Yazdır

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İLAN


Merdivenköy Mahallesi Şairarşi devamı E-5 yanında bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisi 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 5 yıllığına 07.11.2019 Perşembe günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 07.11.2019 tarihinden bir gün öncesi 06.11.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ
Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisi
AYLIK MUH. BED GEÇİCİ TEMİNAT
39.750.00TL/ay+KDV.
ŞARTNAME BEDELİ
71.550,00TL. 1.000,00TL.
İHALE GÜN VE SAATİ
07.11.2019 Saat 14.00’da

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) Kiracı tarafından bu işi yapabilmek için ilgili yerlerden (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından) alınmış olan Lisans Belgesi.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.