Yazdır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GAZİANTEP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET ALIMI İHALE İLANI

TMO Gaziantep Şube ve Adıyaman Şube Müdürlükleri ile bağlı işyerleri (mevcut ve ilerde bağlanılacak ekipler dâhil) kiralanacak depoların 2020 yılı Yükleme-Boşaltma (Şartname ve Sözleşme Tasarısında yazılı) işlerin Hizmet Alımı ihalesi Şube Müdürlüğümüzde aşağıda tabloda belirlenen tarih ve saatte TMO ihale Yönetmenliğinin 25. maddesine gereğince ‘AÇIK EKSİLTME YÖNTEMİ’ ile ihalesi yapılacaktır.
Madde 1- İş Sahibi Ofise İlişkin Bilgiler
1.1- İş sahibi Ofisin;
a) Adı:Toprak Mahsulleri Ofisi Gaziantep Şube Müdürlüğü
b) Adresi:Mücahitler Mah. 52009 nolu Cad. No:6/B 27090-ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon numarası:0342-321 37 04 Faks numarası:0342-321 37 00
1.2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adresten temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a)Adı:YÜKLEME-BOŞALTMA HİZMET ALIMI
b)Yapılacağı yer (mevcut ve ileride işyerine bağlı olarak faaliyet gösterecek ekipler dahil)AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
a) İhale usulü: Açık Eksiltme Yöntemi . (TMO. İhale Yönetmeliği 22. maddesi 2. Bendine göre)
b) İhalenin yapılacağı yer ve müracaat adresi: Mücahitler Mah. 52009 nolu Cad No:6/B 27090- ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) İhale komisyonu toplantı yeri: Mücahitler Mah. 52009 nolu CadNo:6/B 27090-ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP Toplantı salonu.
Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini
-İhale dokümanı (www.tmo.gov.tr) ihaleler adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların Ofisçe onaylı KDV. Dahil 50,00 TL/Adet tutarındaki ihale dokümanını satın alması ve faturasını ibrazı zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TMO. Şube Müdürlükleri ve TMO. Ajans Amirlikleri.
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:TMO. Şube Müdürlükleri ve TMO. Ajans Amirlikleri.
Madde 5- Katılım Belgelerinin Sunulacağı Yer, Son Belge Verme Tarih ve Saati
a)İhaleye katılım için gerekli belgeler Şartnamede belirtilmiştir.
b)Katılım belgelerinin son teslim tarihi, ihale tarih ve saati: AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.
c)İhale katılım belgeleri, son belge verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan katılım belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalenin yöntemi gereği, istekli yada vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır.
Madde 6- Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale onaylanmadığı takdirde geçici ihale sahibi bundan ötürü hiçbir zarar ve ziyan mağduriyeti gibi hangi ad altında olursa olsun ihaleyi yapan Kurumumuzdan hiçbir istekte bulunamaz.
Madde 7-BANKA HESAP NUMARALARI
Ziraat Bankası Merkez Şubesi /Gaziantep TR58 0001 0000 4237 7119 0663 60
Vakıflar Bankası - Gaziantep Şubesi TR63 0001 5001 5800 7286 7236 83
Halk Bankası – Gaziantep Şubesi TR84 0001 2009 3660 0013 0000 03
HİZMET İŞİ İHALESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

İhale Hizmet İşini Yapılacağı İşyerleri Geçici Teminat
(TL)
İhale Katılım Son Belge Verme Tarihi İhale Katılım Son Belge Verme Saati İhale Saati İhalenin Yapılacağı Yer
Gaziantep Şube Müdürlüğü ile bağlı, Araban, İslahiye, Kahramanmaraş, Elbistan Ajans Amirlikleri ve Adıyaman Şube Müdürlüğü ile bağlı Besni, Kâhta, Elazığ, Malatya Ajans Amirlikleri 27,000.00 30.12.2019 13:45 14:00 TMO G.Antep Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

İHALENİN İPTAL EDİLMESİ VEYA KATILIM OLMAMASI HALİNDE TEKRARLANMA TARİH VE SAATİ

İhale Hizmet İşinin Yapılacağı İşyerleri Geçici Teminat
(TL)
İhale Katılım Son Belge Verme Tarihi İhale Katılım Son Belge Verme Saati İhale Saati İhalenin Yapılacağı Yer
Gaziantep Şube Müdürlüğü ile bağlı, Araban, İslahiye, Kahramanmaraş, Elbistan Ajans Amirlikleri ve Adıyaman Şube Müdürlüğü ile bağlı Besni, Kâhta, Elazığ, Malatya Ajans Amirlikleri 27,000.00 31.12.2019 13:45 14:00 TMO G.Antep Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu