Yazdır

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR


KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019-2020 ilköğretim taşımalı öğrenci 143 gün yemek işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/471656

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hükümet Konağı 2.Kat 48100 MERKEZ KÖYCEĞİZ/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2522624863 - 2522622150

c) Elektronik Posta Adresi

:

koycegiz48@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019/2020 İLKOKUL-ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLME İŞİ (2019-2020 15 TAŞIMA MERKEZİ 1012 TAŞIMALI ÖĞRENCİYE (38.456 TABLDOT)ÖĞLE SICAK YEMEK VERME İŞİ DAĞITIM VE SERVİS HİZMETİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.11.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Ula ,Köyceğiz ,Ortaca, Dalaman İlçe sınırları içerisinde isteklilere ait yemek üretim tesisi zorunlu olup, ihale konusu işin yapılmasına ait mevzuat ( 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı resmi gazetede yayınlanan gıda işletmeleri kayıt-onay işlemlerine dair yönetmelik) kapsamında yetkilisince düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesini teklifleri dahilinde ihale komisyonuna sunacaklardır
2-.İstekliler ihale tarihi itibariyle son geçerlilik süresini doldurmamış Ula , Köyceğiz ,Ortaca, Dalaman İlçe sınırları içerisinde bulunan kendi mutfağına ait günlük üretimi en az günlük sıcak yemek ve ambalajlanmış kumanya miktarı ve hizmetini karşılayan üretim konusu “hazır yemek”KAPASİTE RAPORU’nu teklifleri dâhilinde sunacaklardır. Üretim tesisi kiralanmış ise noter tasdikli kiralama sözleşmesi ve kiralanan üretim tesisine ait İşletme Kayıt Belgesi ve KAPASİTE RAPORU’nu teklifleri dâhilinde sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

a)İhale konusu hizmetin ifası için sair mevzuat hükümlerine göre gerekli koşulları sağlayan 3 adet üzeri kapalı panelvan veya minibüs gibi servis aracı bulunduracaktır. Araçların ruhsatlarını, kiralık ise2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca kiralık olduğunu gösterir noter onaylı sözleşmeyi teklifleri kapsamında sunacaklardır.
b) Ticaret ve/veya Sanayi odası yada meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale son başvuru tarihi itibariyle üretim tesisine ait geçerli olmak üzere günlük en az 1012 öğün kapasite raporu.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE TAMAMLANMIŞ VEYA DEVAM EDEN YEMEK HİZMETLERİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.