Yazdır

GERMENCİK BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE VEKTÖRLE MÜCADELE
GERMENCİK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Germencik belediyesi sınırları içerisinde Vektörle mücadele hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/130958

1-İdarenin

a) Adresi : YEDİEYLÜL MAH. KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA SK. NO:16 09700 GERMENCİK/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565630120 - 2565631472
c) Elektronik Posta Adresi : germencikbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Ay Süreli olarak; 6 Personel Çalıştırılması, 3 adet Çift / Tek Kabin Pikap, 1 adet Mistblower ilaçlama makinası, 2 adet Araç Üstü Ulv ilaçlama makinas ve 3 adet EL tipi Sıcak Sisleme ile vektörle mücadele
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Germencik Belediye Başkanlığı Sorumluluk Sahası
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Germencik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No:16 Germencik/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 06.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi veya Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi,
İlaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya ithaline izin verilmiş olduğuna ait belge ,
Fiziksel etkili larvasit için bildirim kayıt belgesi,
İlaçlara ait üretici veya ithalatçı firmanın vermiş olduğu ihale yılına ait satış ve kullanım yetki belgesi ,
İlaçların ilgili bakanlıkça onaylanmış etiket örnekleri ihale dosyasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen sivrisinek, karasinek veya diğer haşerelere(vektörle mücadele) yönelik ilaçlama hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Germencik Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No:16 Germencik/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.