Yazdır

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


PERSONEL TAŞIMA SERVİS ARACI KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/549437

1-İdarenin

a) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari 59 37200 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662154829 - 3662154829
c) Elektronik Posta Adresi : destek@kastamonuozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2009 Model ve üzeri - 7 Adet 27-29 Kişilik Küçük Otobüs "Her Araç İçin 256 İş Günü" ve 1 Adet 19+1 kişilik Midibüs "Bir Araç İçin 262 İş Günü" Üzerinden Hesaplama Yapılmıştır.) / Hizmet Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İdareye bağlı işyerlerine ve idarenin görevlendireceği yerlere Personel Nakli ( Kastamonu İl Merkezi Dâhilinde )
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:59 - 37150 KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Söz konusu hizmet alım işinde 7 adet 27-29 kişilik servis aracına ait Belediye Başkanlığından alınmış olan ( "S" plakalı ) şehir içi özel servis aracı olarak “Kastamonu İlinde" çalışabileceğine dair Çalışma İzin Belgeleri (Çalışma Ruhsatları ) ile trafik ve tescil belgelerinin aslı veya idare tarafından onaylı suretlerini sözleşme aşamasında ibraz edilmesi zorunludur. 19 + 1 kişilik servis Midibüsü ise ( D 2 ) belgesinin olması ve aslı veya noter onaylı sureti idareye teklif zarfında ibraz etmesi gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekli; sözleşme tarihinden önce çalıştıracağı araçlar için Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden Araç Uygunluk Belgesi alacaktır. Uygunluk belgesi alınmayan araçlar çalıştırılmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu Veya Özel Sektörde Yapılmış Personel Taşıma İşi benzer iş olarak kabul edilecektir. ( Özel sektörden yapılan işler için tevsik edici belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini teklif mektubunda İhale Komisyonuna İbraz etmek zorundadır.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Özel İdaresi İdare Binası İhale Salonu ? Giriş Kat ( Posta ile gönderimlerde Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1.Kat l Evrak Kayıt Bürosu adresine gönderilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.