Yazdır

LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ


MCBÜ Tıbbi Patoloji Ad Real Time Pcr Analiz Kitleri Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/623311
1-İdarenin
a) Adresi : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Uncubozköy Kampüsü YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362337068 - 2362337100
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2@cbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Patoloji AD.Real Time Pcr Analiz Kitleri Hizmet Alımı (24 Ay, 440.000 puan). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Patoloji AD.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası İhale Odası Uncubozköy Kampüsü Yunusemre MANİSA
b) Tarihi ve saati :07.01.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Teklif edilecek malzemelerin Sağlık Bakanlığı ÜTS barkod kayıtları ihale dosyasında sunulmalıdır. Eğer bu kayıt ve belgeler yok ise kapsam dışı yazısı ibraz edilmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
Üreticiden alınmış yetki belgeleri teklif ekinde sunulmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde sonuç karşılığı Laboratuvar Hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
En avantajlı teklif, fiyat dışı üstün teknik unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.
Fiyat dışı üstün teknik unsurlar, firmanın teklif dosyasına eklemiş olduğu katalog veya kullanım kılavuzu ve Türkçe evraklardaki kanıtlar baz alınarak değerlendirilecektir.
Fiyat dışı üstün teknik unsurlara konu olan özellikler yukarıda belirtilen şekilde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu olan özelliğin firmaya ait cihazda bulunmadığı kabul edilecektir.
Fiyat dışı üstün teknik unsurların ağırlık toplamı %20'dir.
Fiyat dışı üstün teknik unsurlar, açıklamaları ve ağırlık oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fiyat dışı üstün Teknik Unsurlar ve Açıklamaları Ağırlık Oranı (%)
Sistemin izolasyon kiti, yazılımı, kitleri ile birlikte bir bütün olarak CE-IVD belgesine sahip olması 4
Sistemin kapalı formatta çalışması ve sonuçların, cihazın yazılımı sayesinde kullanıcı müdahalesine gerek duyulmadan otomatik olarak raporlanabilmesi 3
Cihazın ürettiği raporun tarih, lot numarası, hasta kimliği, QC kontrolleri ve test sonuçlarını içermesi 3
EGFR kitinde en az 42 mutasyona bakılabilmesi 5
K-RAS kitinde en az 19 mutasyona bakılabilmesi 2
EGFR kiti ile gerektiğinde hiçbir şey değiştirmeden likit biyopsi ile de çalışmanın mümkün olması 3

Fiyat dışı üstün teknik unsurların
değerlendirilmesinde aşağıdaki formül kullanılacaktır :
100*(%100 - fiyat dışı üstün teknik unsurların toplam ağırlığı)
Hesaplama örneği:
A firmasının teklif fiyatı 100 TL, B firmasının teklif fiyatı da 100 TL'dir. A firmasının fiyat dışı üstün teknik unsurlar toplam ağırlı oranı %5, B firmasının fiyat dışı üstün teknik unsurlar toplam ağırlık oranı ise %10'dur.
A firması: 100*(%100 - %5 ) = 95 TL
B firması: 100*(%100 - %10) = 90 TL
Bu durumda B firmasının teklifinin, fiyat dışı üstün teknik unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde en avantajlı teklif olduğu görülmektedir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Satınalma Servisi Uncubozköy Yunusemre MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.