Yazdır
MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İşçilik hizmeti alınacaktır

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025596
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 15.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/334914
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya  Döneminde  Günlük  (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Pancar  Analizde, Pancar Silo Meydanında, Arıtım İstasyonunda,  Kalite Kontrol Laboratuvarında ve Malzeme Ambarında   İşçilik Hizmetin Yürütülmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları merkez ve taşra teşkilatının her türlü kaynaktan karşılanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

İhalenin İlanı:
"Madde 16 - İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü, ilan gerektiriyorsa Merkezde Resmi Gazetede, taşra teşkilatında ise Resmi Gazeteye ilave olarak gerekli görülmesi halinde mahalli bir gazetede de ilan edilir.
Yarar umulduğu takdirde internet, Belediye yayın araçları, ilan tahtası ve benzeri gibi diğer ilan usullerine başvurulur.
Ayrıca ihale konusu işle ilgilendiği bilinen repertuara kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılabilir.
Gazete ilanları,
a) Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce,
b) Yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi gün önce,
ilan edilerek duyurulur.
Yurtdışı ihalelerde 20 günlük ihale süresini 10 güne kadar kısaltmaya Genel Müdür yetkilidir.
Gazete ilan limitleri her yıl Merkezce tespit edilerek duyurulur."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/334914
1- İdarenin
a) adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI
ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/MALATYA
b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52
c) elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)

:
2- İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Döneminde Günlük
(24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Pancar
Analizde, Pancar Silo Meydanında, Arıtım İstasyonunda,
Kalite Kontrol Laboratuvarında ve Malzeme Ambarında
İşçilik Hizmetin Yürütülmesi,
b) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Pancar Analiz, Pancar Silo
Meydanı, Arıtım İstasyonu, Kalite Kontrol Laboratuvarı
ve Malzeme Ambarı
c) işin süresi : 2019/2020 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 4 Ay
3- İhalenin
a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 31/07/2019 Saat : 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,
5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 31/07/2019 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.