Yazdır

İHALE İLANI

İZAYDAŞ

İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. tarafından “Tehlikeli veya Tehlikesiz Nitelikli Endüstriyel Atıkların İZAYDAŞ'a Taşınması Hizmeti Temini İşi” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendi gereği istisna kapsamında pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2019/642446
1.İdarenin
a) adresi : İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi,
No: 350 İzmit/KOCAELİ
b) telefon ve faks numarası : 0262 316 60 00
0262 316 60 50
2.İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Bertaraf edilmek üzere atık üreticisinden alınacak tehlikeli veya tehlikesiz nitelikteki endüstriyel atıkların 2 (iki) yıl içerisinde, detayları aşağıda belirtildiği şekilde olan;
S.No Hizmet Konusu İş Kalemi Miktar (Yıl/Km)
1 Şehir İçi Tüm Tip Araçlar 120.000
2 Şehir İçi Tır 100.000
3 Şehir Dışı - Trakya Bölgesi Tüm Tip Araçlar 100.000
4 Şehir Dışı - Trakya Bölgesi Tır 120.000
5 Şehir Dışı – Diğer Bölgeler Tüm Tip Araçlar 125.000
6 Şehir Dışı – Diğer Bölgeler Tır 170.000
şehir içi ve şehir dışı toplam 735.000 km mesafeden İZAYDAŞ Solaklar Köyü Mevkiinde bulunan Yakma ve Düzenli Depolama Alanlarına sevk edilmesi amacıyla nakliye hizmeti alımı işidir.
b) yapılacağı yer :Bertaraf edilmek üzere atık üreticisinden alınacak tehlikeli veya tehlikesiz nitelikteki endüstriyel atıkların, İZAYDAŞ Solaklar Köyü Mevkiinde bulunan Yakma ve Düzenli Depolama Alanlarına sevk edilmesi amacıyla nakliye hizmeti alımı işidir.
c) işin süresi :Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
3.İhalenin
a) yapılacağı yer :İZAYDAŞ-İZAYCAN Toplantı Salonu- Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 İzmit/KOCAELİ
b) tarihi ve saati :17.12.2019 Salı günü, saat 14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) 7.2. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
g) İhale konusu iş kapsamında, kullanılacak araçların en az 8 adedinin mülkiyeti Yükleniciye ait olacak ve teknik şartnamede bu hususta istenecek belgeler iş başlangıcında İdareye sunulacaktır.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyimine ilişkin belgeler :
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeyi, ibraz etmesi zorunludur.
4.3. Benzer iş: Bu ihalede “Taşıma ve/veya Nakliye Hizmeti Temini İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği- Alikahya Atatürk Mahallesi, Çarşıbaşı Caddesi, No: 350 İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.Teklifler, 17.12.2019 Salı günü saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı yere teslim edilecektir.
Teklifler istekli veya imza yetkili vekili tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.