Yazdır

T.Ş.F.A.Ş. ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi FABRİKAMIZ MUHTELİF KISIMLARINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE PERSONEL ÇALIŞTIRILMAYA DAYALI HİZMET işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.
İhale Kayıt No: 2019/329196
1. İdarenin
a ) Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ
b ) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414
c ) Elektronik Posta Adresi : elazigseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale Konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : (+-%20 toleranslı) Fabrika Muhtelif Kısımlarında Çalıştırılmak üzere 12 Kişi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye ve Temizlik, 21 Kişi Kristal Şeker Ambalajlama Ve 30 Kişi Fabrika İçi Temizliği Hizmetleri Olmak Üzere Toplam 63 Kişi İle 100 Gün Süreli 6300 Yevmiye ve 157,5 Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri
b ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası
c ) İşin Süresi : 2019/2020 Kampanya Dönemi (Şeker Üretim) (+-% 20 toleranslı) 100 gün
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b ) Tarihi - Saati : 24.07.2019 - 14:00
4- İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7-Diğer Hususlar:
Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.
Formun Altı