Yazdır

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2020-2021 YILI ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR.
İLAN


Bitkisel Üretim ve Hayvancılık işçilikleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/22826

1-İdarenin
a) Adresi : Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mercimek Mah.3935
Bulvarı No:52 -Ceyhan/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 0 322 648 40 58 - 0 322 648 42 17
c) Elektronik Posta Adresi : cukurova@tigem.gov.tr – cukurova.tic@tigem.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği adresi: Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceyhan/ADANA

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletmemizin 2020 - 2021 Yılı Çalışma Dönemi İçerisinde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet alım işi.

b) Yapılacağı yer: Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceyhan/ADANA

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü- Ceyhan/ADANA

b)Tarihi ve saati : 21/02/ 2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
(3) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. İstekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.5. Belgelerin sunuluş şekli:
4.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
4.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
4.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00₺ (Türk Lirası) karşılığı Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü – Ceyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale dokümanı almak isteyenler, 300,00₺ (Türk Lirası) doküman bedelini işletmemizin veznesine yatırabileceği gibi, işletmemizin T.Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesi nezdindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 no,lu hesabına da yatırabileceklerdir.

6. İhaleye ait geçici teminatların, (nakit olması halinde) İşletmemizin T.Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesi nezdindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 no.lu hesabına yatırılacak, alınan makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 75 gün olmalıdır.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, Çukurova Tarım İşletmesi Ceyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.