Yazdır

GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ 2020 YILI MUHTELİF BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI

GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ 2020 YILI MUHTELİF BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/596743

1-İdarenin

a) Adresi : ZAFER MAH. MEHMET MÜEZZİNOĞLU CADDESİ NO:50 16580 GÜRSU/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243717795 - 2243712656
c) Elektronik Posta Adresi : emrullah.korkmaz@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 KISIM MUHTELİF BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ (Zafer Mah.Mehmet Müezzinoğlu Cad.No:50 Gürsu BURSA)
b) Tarihi ve saati : 12.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)Yedek Parça Fiyat Listesini, b)Sanayi Ticaret Bakanlığı’ndan veya Bakanlığın yetkili kıldığı merciden Asansör Bakım Firması Belgesi c)Çalıştırdıkları mühendisler için kendi firması adına çıkartılmış Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi ile Büro Tescil Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
2.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Yeterlilik Belgesi, TSE Uygunluk Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, belgelerine sahip olmalıdır.
3.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)İşletme sorumlusu 1kV Üstü ve 1kV Altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) belgesi ve YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Belgesine sahip olmalıdır. b)Elektrik Mühendisleri Odasından geçerlilik tarihli SMM Belgeli ’Mühendislik hizmetleri yapmaya’ yetki tescil belgeli olacaktır. c)Yüklenici firmanın bünyesinde çalıştırdığı elektrik mühendisinin “EMO’ ya kayıtlı bir mühendis” Olduğuna dair belgesinin aslı ve noter ya da hastanemiz idaresi onaylı fotokopisini, d)Elektrik Mühendisinin diplomasının aslı ve noter ya da hastanemiz idaresi onaylı fotokopisini,
4.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)Yedek parça fiyat listesi. b)TSE Hizmet Yeterlik Belgesi c)Yüklenici çalıştıracağı personelin eğitim durumunu gösterir belge (Diploma,Sertifika)
5.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Yeterlilik Belgesi
6.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 13345 Yangın söndürme sistemleri ve donanımları veya TS 4156 Yangın önleme, gruplandırma, ekipman ve sistemler ile buna mukabil belgeler)
7.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 13343 Yangın söndürme sistemleri ve donanımları veya TS 4156 Yangın önleme, gruplandırma, ekipman ve sistemler ile buna mukabil belgeler)
8.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
9.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER:TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi(TS 12850 ve TS 12817) ve OTİM belgesi
10.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)Yedek parça fiyat listesi b)TSE Yetki Belgesi
11.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
12.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)Teknik elemanların eğitim durumlarını (Diploma, Sertifika vb.) gösterir belgeleri b)TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
13.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
14.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi b)Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi c)Teknik personel listesi ve eğitim belgesi ve sertifikaları d)Yedek Parça Fiyat Listesi
15.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Yetki Belgesi
16.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)TS 11827 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi b)TSE numaraları norm ve standartlarına uygunluğu TSE’ce onaylanmış belgenin aslı veya TSE’den onaylı fotokopisi olacaktır. (En son tarihli) c)Dolum ve Yeterlilik belgesi d)Firmanın arabalı yangın söndürme cihazları TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazları TS 862- EN 3-9, TS 862- EN 3-8 kalite belgeli olmalıdır. İmalat Yeterlilik Belgeli olmalı ve bu belgelerini idareye teslim etmelidir.
17.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
18.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
19.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)Yüklenici çalıştıracağı personelin eğitim belgelerini ve sertifikalarını, b)Yetki Belgesi
20.KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER: a)TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi b)Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi c)Eğitim Belgesi d)Yedek Parça Fiyat Listesini teklif zarfında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Asansör Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
2.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Jeneratör Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
3.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Trafo, Paratoner Bakımı ve Topraklama Ölçümü Bakım Onarımı İşletme Sorumluluğu ve Kompanzasyon Bakımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) Bakımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.KısIm:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Silindirik Sıcak Su Kazanı,Brülör Sistemi, Boyler Kazan ve Genleşme Hidrofor Tankı Bakımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Yangın Pompa İstasyonu ve Sulu Yangın Söndürme Sistemi Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Yangın Algılama Sistemi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Klima ve Fan Bakım Onarmı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
9.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Otomasyon Sistemi bakım onarımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
10.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Soğutma Grubu (Chiller) Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
11.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Telefon Santrali Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
12.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan İzolasyon Panoları ve Ameliyathane Panelleri Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
13.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Otomatik Kapı ve Kartlı Geçiş Sistemi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
14.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Sterilizasyon Cihazları Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
15.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Anestezi Cihazları Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
16.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Yangın Söndürme Tüpleri Bakım Onarımı ve Dolumu İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
17.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Çamaşırhane Cihazları ve Morg Ünitesi Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
18.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Kamera Bakımı ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
19.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde yapılan Röntgen Cihazları Bakım Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
20.Kısım:Kamu veya Özel Sektörde Medikal Gaz Sistemleri Bakım ve Onarımı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.