Yazdır

İHALE İLANI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
ARAÇ TEMİNİ VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ
Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz bünyesindeki birimlerde çalıştırılmak üzere araç temini ve işletilmesi hizmeti Açık ihale usulü ihale edilecektir

GRUP NO İŞİN ADI İŞİN SÜRESİ
AKDENİZ-2020-ARAÇ İŞLETİM -01 ARAÇ TEMİNİ VE İŞLETİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ 1 YIL

1-ŞİRKETİN:

  1. Adresi
Göksu mah.Serik cad. No:15 Kepez ANTALYA
  1. Tel
0 242 339 55 55
  1. Elektronik Posta Adresi
belgin.demirkaya@akdenizedas.com.tr

d)Kayıtlı Elektronik posta Adresi akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr
2-İHALE KONUS İŞİNİN:

  1. İşin Yapılacağı Yer
Antalya,Isparta,Burdur İl, İlçe,kasaba ve köyleri
  1. Niteliği türü ve miktarı
Niteliği, türü ve miktarı şartnamede belirtilmiştir.
  1. İhalenin Yapılacağı Yer

Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
  1. İhale Tarih ve Saati
24.01.2020 Cuma Günü Saat:09:30

3-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
3.1 İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
3.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.1.3 Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
3.1.4 Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz.
3.1.5 İhale konusu işte alt yüklenici çalıştıramaz.
3.2 EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİĞE İLİŞKİN BELGELERİN VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
3.2.1 Teklif edilen bedelin %100’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2 İstekli son iki yıla ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri düzenleyerek Teklif ile birlikte verecektir. Son iki yıla ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş mali tablolar olması gerekmektedir.
3.2.3 İş hacmini gösteren Belgeler:
İstekli İhalenin yapıldığı yıldan önceki iki yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.
3.2.4 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle Yapılandırmış olsa bile SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, mesleki faaliyetlerinden dolayı kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen İhale durum belgesi sunulacaktır.

3.3 MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİĞE İLİŞKİN BELGE VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:
3.3.1 İş deneyim Belgesi
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi,
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, yapılan işin toplam tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.
Teklif Sahibinin son 5(beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait bir yıllık toplam bedelinin % 150’sinden az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak, Araç temin ve işletim hizmeti kabul edilir.
3.4. ARAÇLARA İLİŞKİN YETERLİLİK KRİTERİ,
Teklif verilen işe ilişkin Araç Taahhütnamesi verilecektir.
3.5. KALİTE BELGESİ İLE İLGİLİ YETERLİLİK KRİTERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:
“Yönetim sistemlerinin yeterliğine ilişkin belgelerin (ISO 9001:2015- ISO 14001:2015- ISO 27001:2013 – OHSAS 18001:2007) Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.’’
4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talep etmeniz halinde adresinize, kayıtlı e-posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CK Enerji Yatırım A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane -İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.