Yazdır
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme suyu,kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaatı ve rehabilitasyonu işi

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00948646
Şehir : Denizli / Pamukkale
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 19.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak “Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Deliktaş ve Karşıyaka Mahalleleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı ve Rehabilitasyonu İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ)
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Yapım İşi

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (14) (42). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, kalkınma ajansları tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere sağlanacak mali ve teknik destekler ile bunların yönetimi, kullandırılması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Proje teklif çağrısı:
Madde 14 -
(1) Ajans bir çalışma programı döneminde sağlayacağı doğrudan finansman desteği için aynı anda tek bir teklif çağrısında bulunabileceği gibi, her bir mali destek için aynı veya farklı zamanlarda ayrı teklif çağrılarında da bulunabilir. Proje teklif çağrılarının yaklaşık takvimleri, ajans çalışma programında belirlenir. Bu takvime göre ajans gerekli ön hazırlıkları yapar ve proje teklif çağrılarını ilan eder. Her bir proje teklif çağrısı en az bir mahalli gazetede, ajansın ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) (Değişik cümle: 16/11/2011 - 28114 S. R.G. Yön./5. md.)(*) Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar. Proje teklif çağrısının ilan tarihi ile proje başvurularının son kabul tarihi arasındaki süre kırk beş günden az ve doksan günden fazla olamaz.
(3) Başvuru rehberi ve formları Genel Sekreterlik, yatırım destek ofisleri ve ajansın internet sitesi aracılığıyla başvuru sahiplerinin erişimine açılır. Başvuru rehberi, basılı ve elektronik kopya olarak yeterli sayıda çoğaltılarak, talep eden potansiyel yararlanıcılara ücretsiz olarak verilir.
(4) Ajans genel sekreteri, yönetim kurulunun onayını almak ve Bakanlığı önceden bilgilendirmek şartıyla, zorunlu hallerde proje teklif çağrısını, değerlendirme ve seçim aşaması da dahil olmak üzere, destek sürecinin herhangi bir aşamasında iptal edebilir. Bu durumda ajanstan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz ve bu husus proje teklif çağrısı ilanında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilir.

Yararlanıcıların tabi olacakları satınalma mevzuatı:
Madde 42 -
(1) Yararlanıcıların desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen kurum ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatlarına göre, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. (Mülga cümle: 16/11/2011 - 28114 S. R.G. Yön./19. md.)

(2) Ajans tarafından sağlanan mali desteğin etkin kullanılmasını sağlamak için, yararlanıcılar, satın alma faaliyetlerinde; ayrım gözetmeme, adil rekabet ortamını sağlama, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen teknik şartnameler hazırlama, ihale ilanını tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde duyurma veya ilan etme, sağlıklı tekliflerin alınabilmesi için teklif sahiplerine yeterli zaman tanıma, objektif değerlendirme kriterlerini kullanma ve kayıtları düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde tutma gibi temel satınalma kurallarına uymak zorundadır. Gerektiğinde ajanslar ve Bakanlık projelerle ilişkili tedarikçiler, müteahhitler ve taşeronlar ile ilgili bilgilerin ve performans durumlarının da paydaş veritabanına işlenmesi yönünde düzenlemeler yapabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081108-3.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İHALEYE DAVET
T.C.
DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


“ANAFARTALAR, DOKUZKAVAKLAR, AKTEPE, DELİKTAŞ VE KARŞIYAKA MAHALLELERİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKELERİ İNŞAATI VE REHABİLİTASYONU İŞİ”
(SÖZLEŞME NO: DES W1)
Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak “Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Deliktaş ve Karşıyaka Mahalleleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri İnşaatı ve Rehabilitasyonu İşi ” ni Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.
Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 03/04/2019’dan itibaren 91 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 3.500.000 TL tutarda bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 03/04/2019, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’de açılacaktır.
İlgilenen firmalar ‘www.deski.gov.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.
Adres:
Kurum Adı: Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ)
Görevli ve ünvanı: Ufuk Yarar, İçme Suyu Dairesi Başkanı
Adres: Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A Pamukkale / Denizli / Türkiye
Telefon No: +90 258 262 22 11
Faks No: +90 258 263 22 57
E-posta adresi: ufuk.yarar@deski.gov.tr
Web sitesi adresi: www.deski.gov.tr